Moringa en diabetes: een supervoedsel voor bloedsuikerbeheer

19 okt 2023 | Algemene gezondheid, Gezondheid en Moringa

Dia­betes is echt een wereld­wi­jde epi­de­mie gewor­den, die mil­joe­nen men­sen over de hele wereld treft. Deze chro­nische ziekte, die wordt geken­merkt door een hoge bloed­sui­kers­pie­gel, vereist een constante aan­pak en bij­zon­dere aan­dacht voor het dieet. 

Er zijn ech­ter natuur­lijke oplos­sin­gen die kun­nen hel­pen om de bloed­sui­kers­pie­gel onder controle te hou­den. Eén zo’n oplos­sing is morin­ga, een plant waar veel onder­zoek naar is gedaan van­wege de voor­de­len voor de gezond­heid, waa­ron­der de inv­loed op de bloedsuikerspiegel.

Moringa: een schat aan voedingsstoffen

Onder de genees­krach­tige plan­ten die zijn onder­zocht voor dia­betes, valt morin­ga op door zijn uit­zon­der­lijke voe­ding­spro­fiel. Voor­dat we die­per ingaan op de rol van deze plant in de behan­de­ling van deze ziekte, is het belan­grijk om te begri­j­pen wat het is en waa­rom het als super­food wordt beschouwd.

Morin­ga olei­fe­ra L., ook wel bekend als de won­der­boom, komt oors­pron­ke­lijk uit India, maar groeit nu in veel tro­pische en sub­tro­pische gebie­den van de wereld en wordt sinds kort in Zuid-Euro­pa gek­weekt. Alle delen van deze boom, van de bla­de­ren tot de wor­tels, wor­den al eeu­wen­lang gebruikt voor medi­ci­nale doeleinden.

Het is een kracht­pat­ser op voe­ding­sge­bied, boor­de­vol essen­tiële vita­mi­nen zoals vita­mine A, vita­mine C, vita­mine E en ver­schil­lende vita­mi­nen uit de B‑groep. Het is ook rijk aan mine­ra­len zoals cal­cium, kalium, ijzer en magne­sium. Boven­dien is deze plant een uits­te­kende bron van eiwit­ten en essen­tiële ami­no­zu­ren, waar­door hij van onschat­bare waarde is voor vege­ta­riërs en veganisten.

Maar wat deze plant voo­ral inter­es­sant maakt voor men­sen met dia­betes, is haar ver­mo­gen om de bloed­sui­kers­pie­gel te regu­le­ren. Het wordt bes­chouwd als een super­food en is rijk aan essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen die de alge­hele gezond­heid ondersteunen.

Moringa en bloedsuiker

Het ver­band tus­sen voe­ding en dia­betes is onmis­ken­baar en dit natuur­lijke sup­ple­ment wordt in deze context gepo­si­tio­neerd als een func­tio­nele voe­ding. De consump­tie van morin­ga helpt de bloed­sui­kers­pie­gel onder controle te hou­den door pie­ken in de bloed­sui­kers­pie­gel na de maal­ti­jd te ver­min­de­ren. Dit voe­ding­ssup­ple­ment heeft veel­be­lo­vende resul­ta­ten laten zien bij het ver­min­de­ren van insu­li­ne­re­sis­ten­tie, een veel­voor­ko­mend pro­bleem bij dia­betes type 2.

Er zijn ver­schil­lende weten­schap­pe­lijke onder­zoe­ken uit­ge­voerd en geva­li­deerd door de Euro­pese gezond­heid­sau­to­ri­tei­ten en het Natio­nal Ins­ti­tute of Health (VS) om te begri­j­pen hoe dit natuur­lijke sup­ple­ment inwerkt op de sui­kers­tof­wis­se­ling in het lichaam. Hier zijn enkele van de belan­grijkste mecha­nis­men waar­door morin­ga kan hel­pen om de bloed­sui­kers­pie­gel sta­biel te houden.

In het licht van de hyper­gly­ke­mie-epi­de­mie blijkt deze plant een waar­de­volle bond­ge­noot te zijn dank­zij zijn natuur­lijke hypo­gly­ke­mische eigen­schap­pen. Het behe­ren van de bloed­sui­kers­pie­gel is cru­ciaal voor dia­be­ti­ci, en dit voe­ding­ssup­ple­ment biedt een natuur­lijke oplos­sing voor het sta­bi­li­se­ren van de bloedsuikerspiegel.

Verminderde insulineresistentie

Dia­betes type 2 wordt vaak geas­so­cieerd met insu­li­ne­re­sis­ten­tie. Deze aan­doe­ning treedt op wan­neer cel­len niet effec­tief rea­ge­ren op insu­line, een hor­moon dat door de alv­leesk­lier wordt gepro­du­ceerd en dat de bloed­sui­kers­pie­gel regu­leert. Als gevolg daar­van hoopt glu­cose zich op in het bloed. Onder­zoe­ken heb­ben aan­ge­toond dat morin­ga de insu­li­ne­ge­voe­li­gheid kan hel­pen ver­be­te­ren, waar­door de insu­li­ne­re­sis­ten­tie wordt ver­min­derd. Dit betekent dat

De cel­len wor­den ont­van­ke­lij­ker voor insu­line, waar­door glu­cose effi­ciën­ter kan wor­den gebruikt.

Verminderde opname van koolhydraten

Een van de manie­ren waa­rop morin­ga helpt om de bloed­sui­kers­pie­gel sta­biel te hou­den, is door de opname van kool­hy­dra­ten te ver­min­de­ren. Wan­neer je kool­hy­dra­ten eet, breekt je spi­js­ver­te­ring­ss­tel­sel ze af tot glu­cose, dat ver­vol­gens wordt opge­no­men in de bloed­baan. Dit kan lei­den tot bloed­sui­ker­pie­ken na de maal­ti­jd. Van deze plant is aan­ge­toond dat het de opname van kool­hy­dra­ten ver­traagt, wat kan hel­pen om de bloed­sui­kers­pie­gel na de maal­ti­jd te stabiliseren.

Bescherming van alvleesklierbètacellen

De bèta­cel­len van de alv­leesk­lier spe­len een essen­tiële rol bij het regu­le­ren van de bloed­sui­kers­pie­gel. Ze zijn verant­woor­de­lijk voor de pro­duc­tie van insu­line, een hor­moon dat cel­len in staat stelt om glu­cose uit het bloed op te nemen. Bij men­sen met dia­betes type 2 kun­nen deze bèta­cel­len bes­cha­digd raken, wat leidt tot onvol­doende insu­li­ne­pro­duc­tie. Van Morin­ga is aan­ge­toond dat het bes­cher­mende eigen­schap­pen heeft voor deze cel­len, wat men­sen met hyper­gly­ke­mie ten goede kan komen door­dat het hun ver­mo­gen om insu­line te pro­du­ce­ren in stand houdt.

Glykemie-en-moringabeheer

Praktisch gebruik

Het opne­men van morin­ga voor de gezond­heid in je dieet kan hel­pen om de bloed­sui­kers­pie­gel beter te regu­le­ren, een essen­tieel aspect van dia­be­tes­be­heer. Nu we begri­j­pen hoe het de bloed­sui­kers­pie­gel posi­tief kan beïnv­loe­den, is het tijd om te onder­zoe­ken hoe je deze super­plant in je dieet kunt opnemen.

Moringapoeder in smoothies

Een van de popu­lairste manie­ren om deze plant te gebrui­ken is in poe­der­vorm. Voeg gewoon een of twee thee­le­pels Morin­ga & Ace­ro­la Morin­ga­Boost PREMIUM Poe­der toe aan je och­tend smoo­thie. Deze kleine hoe­veel­heid is genoeg om je een aan­zien­lijke dosis voe­ding­ss­tof­fen te geven en tege­lij­ker­ti­jd te hel­pen je bloed­sui­kers­pie­gel te sta­bi­li­se­ren. De smaak van het poe­der is licht pit­tig, wat een aan­ge­name kick geeft aan de voe­ding­smid­de­len die je toe­voegt aan je favo­riete smoo­thies. Morin­ga­Boost PREMIUM Morin­ga & Ace­ro­la Poe­der bevat ook ace­ro­la­poe­der en voegt zo extra vita­mine C toe aan je ontbijt.

Moringa pesto

Meng 1 thee­le­pel Morin­ga­Boost PREMIUM Morin­ga & Ace­ro­la Poe­der met 2 eet­le­pels extra ver­gine oli­j­fo­lie, een hand­vol geroos­terde pijn­boom­pit­ten, 1 eet­le­pel geraspte Par­me­zaan, zout en peper naar smaak. Meng alles en giet het voor­zich­tig over je toma­ten-moz­za­rel­la, gemengde salades of gebak­ken groenten.

Infusie van Moringabladeren

Een andere manier om deze plant te gebrui­ken is om een aftrek­sel te maken.

Dus waa­rom trak­teer je jezelf niet op een Morin­ga­Boost VITA­LI­TY-infu­sie om de dag te beginnen?

Met een basis van Morin­ga, Guayu­sa en Cur­cu­ma is het gemaakt om de antioxi­dan­ten en ener­gie te leve­ren die je nodig hebt om een com­for­ta­bele, dyna­mische dag door te bren­gen, je immuun­sys­teem te sti­mu­le­ren en de bloed­sui­kers­pie­gel te hel­pen verlagen.

Een snelle herin­ne­ring aan de eigen­schap­pen van deze drie pij­lers van het VITALITY-infuus:

Morin­ga wordt al sinds men­sen­heu­ge­nis gebruikt in de Ayur­ve­dische genees­kunde en is rijk aan eiwit­ten, kalium, vita­mine A en antioxi­dan­ten. Het bevat ook 20 ami­no­zu­ren, waa­ron­der de 8 essen­tiële, zoals Leu­cine, dat essen­tieel is voor spieropbouw.

Guayu­sa is rijk aan cafeïne, ami­no­zu­ren, vita­mi­nen en antioxi­dan­ten en helpt de concen­tra­tie te ver­be­te­ren en het ener­gie­ni­veau te verho­gen. Guayu­sa bevat theo­bro­mine, dat ver­moeid­heid helpt ver­min­de­ren en adre­na­line sti­mu­leert, en L‑theanine, dat de pro­duc­tie van sero­to­nine en dopa­mine verhoogt.

Deze kost­bare ingre­diën­ten wor­den aan­ge­vuld met kur­ku­ma, dat krach­tige antioxi­dan­ten bevat en bui­ten­ge­wone onts­te­king­srem­mende eigen­schap­pen heeft.

Op smaak gebracht met citroen­gras en citroen­schil, en gezoet met een vleugje Ste­via, geeft een hete mok ’s och­tends en een andere aan het begin van de mid­dag je de antioxi­dan­ten en ener­gie die je de hele dag nodig hebt!

Tip: Laat 2 thee­le­pels Morin­ga­Boost VITALITY infu­sie per 250 ml water gedu­rende 6 minu­ten op 80° staan.

Het resul­taat is een lichte, ver­fris­sende drank die een uits­te­kend alter­na­tief kan zijn voor thee of kof­fie. Deze infu­sie kan hel­pen om de bloed­sui­kers­pie­gel te regu­le­ren en levert ook een gezonde dosis voedingsstoffen.

Moringa tegen hyperglykemie
Morin­ga tegen hyperglykemie

Voedingssupplementen op basis van moringa

Natuur­lijke sup­ple­men­ten voor dia­betes wor­den steeds popu­lair­der en deze staat bove­naan de lijst dank­zij de guns­tige effec­ten op de bloedsuikerspiegel.

Afhan­ke­lijk van sei­zoens- of leef­ti­jd­sge­bon­den behoef­ten maken Morin­ga voe­ding­ssup­ple­men­ten in cap­sule- of gel­vorm ook deel uit van het Morin­ga­Boost assor­ti­ment. IMMUNE SYS­TEM-cap­sules, in te nemen aan het begin van de win­ter, en SENIORS- en MÉNO­PAUSE-gel­sticks zijn zeer effec­tieve opties, goed­ge­keurd door de gezond­heid­sau­to­ri­tei­ten, om je te hel­pen deze levens­fa­sen met een gerust hart door te komen.

● Conclusie: Voorzorgsmaatregelen en medische raadpleging

Hoe­wel morin­ga goed kan zijn voor de bloed­sui­ke­rhui­shou­ding, is het essen­tieel om met je arts te over­leg­gen voor­dat je belan­grijke veran­de­rin­gen in je dieet aan­brengt, voo­ral als je al dia­be­tes­me­di­ca­tie gebruikt. 

Dit voe­ding­ssup­ple­ment kan een wis­sel­wer­king heb­ben met bepaalde medi­ci­j­nen, waar­door het nodig kan zijn om je behan­de­ling aan te pas­sen. Je arts kan je hel­pen bij het ont­wik­ke­len van een plan voor het beheer­sen van een hoge bloed­sui­kers­pie­gel, waa­rin morin­ga vei­lig en effec­tief wordt geïntegreerd.

Referenties

Menopauze in Oosterse landen: een positieve kijk op een nieuw hoofdstuk in het leven van vrouwen

De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van elke vrouw, een overgangsperiode die meestal plaatsvindt tussen eind veertig en begin vijftig. De manier waarop ze wordt waargenomen verschilt echter aanzienlijk van cultuur tot cultuur. In Westerse landen worden...

Gezond ouder worden : Planten, gezondheidssignalen en voedingssupplementen voor een stralend leven na je 50e

Het leven na je 50e is een nieuw avontuur op zich, vol mogelijkheden en kansen voor blijvend welzijn. Je voeding is je kostbaarste bezit om het beste uit deze levensfase te halen, en dat is waar planten en voedingssupplementen om de hoek komen kijken. In dit artikel...

Vitamine A in Moringa: een schat aan voedingsstoffen

Vitamine A is een van de vitamines die essentieel zijn voor onze gezondheid, maar wordt soms onderschat in vergelijking met andere voedingsstoffen. De functies ervan in het lichaam zijn echter cruciaal. In dit artikel gaan we dieper in op vitamine A, waarbij we de...

Je immuunsysteem versterken: lichaam en geest voorbereiden

"De beste verdediging is een goed offensief". Deze oude spreuk krijgt zijn volle betekenis als we het hebben over onze kostbare immuunafweer. Ons immuunsysteem is ons schild tegen infecties en ziekten en om het optimaal te laten werken, is het cruciaal om zowel je...

Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen : De sleutel tot gezonde botten met vitamine K1 en vitamine D

Osteoporose is een grote zorg voor veel vrouwen als de menopauze nadert. Deze stille ziekte tast de gezondheid van de botten aan, waardoor de botten broos worden en vatbaar zijn voor breuken. Gelukkig zijn er effectieve manieren om osteoporose te voorkomen, en twee...

Moringa: een plantensnoepje voor veganisten en flexitariërs

Of je nu een toegewijde veganist bent of een flexitariër die op zoek is naar nieuwe bronnen van voedingsstoffen, Moringa is een plantaardig goudklompje dat je volledige aandacht verdient. Deze wonderbaarlijke plant biedt een overvloed aan gezondheidsvoordelen, vooral...

Hoe afvallen door gezond te eten : De voordelen van Moringa & Acerola poeder MoringaBoost

Op een gezonde en duurzame manier afvallen is een gemeenschappelijk doel voor veel mensen. Er zijn veel manieren om dit doel te bereiken, maar een van de meest effectieve en bevorderlijk voor de gezondheid is ... goed eten. Laten we verschillende benaderingen...

Burn-out tegengaan: de rol van voeding en moringa

Burn-out, de stille ziekte die steeds meer mensen over de hele wereld treft, is een complex fenomeen met verwoestende gevolgen. Het is een toestand van emotionele en fysieke uitputting veroorzaakt door chronische stress, die een groot gezondheidsprobleem is geworden...

Belangrijkste voedingsmiddelen voor een beter geheugen en concentratie bij senioren: focus op Moringa en Guayusa

Na verloop van tijd kunnen het geheugen en de concentratie tekenen van achteruitgang gaan vertonen. Het is echter essentieel om te onthouden dat de hersenen een orgaan zijn dat gestimuleerd en gevoed kan worden om actief en gezond te blijven. Eén manier om dit te...

Voldoening en vrijheid: het nieuwe leven dat vrouwen te wachten staat tijdens en na de menopauze

De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw die lang gehuld is geweest in mysterie, mythe en misverstanden. Gelukkig wordt de menopauze tegenwoordig steeds meer gezien, en terecht, als een levensfase vol mogelijkheden, persoonlijke groei en een...