Gezondheids-Assortiment

Spor­ters, senio­ren, vrou­wen in de meno­pauze, men­sen met een burn-out en iede­reen die een gezonde levenss­ti­jl wil lei­den of zijn immuun­sys­teem wil vers­ter­ken, iede­reen vindt in ons assor­ti­ment het Moringa+Boost pro­duct dat past bij zijn behoeften.

moringa+menopauze

Moringa+Boost Menopauze Gel Sticks

moringa+senioren

Moringa+Boost Gel Sticks voor Senioren

Moringa+Boost Immuun Defensie Capsules

Moringa+Boost Immuun Defensie Capsules

Potje puur Moringa Oleifera bladpoeder + Acerola Moringa+Boost PREMIUM

Potje puur Moringa oleifera bladpoeder + Acerola Moringa+Boost PREMIUM

Kruidenthee VITALITY Moringa / Guayusa / Curcum

Infusie VITALITY Moringa / Guayusa / Kurkuma

logo moringa boost

Moringa+Boost Menopauze Gel Sticks

Voe­ding­ssup­ple­ment op basis van Morin­ga, Ace­ro­la, Engel­wor­tel en Citroen­me­lisse. Bevat magne­sium, cal­cium, ijzer en vita­mine B6, B12, C, D en K1
moringa+menopauze

Formaat

 • 12 ml (0,42 fl.oz) voe­ding­sgel­sticks, doos van 20 stuks

Prijzen

 • 25,50 €

Voor wie is het?

Moringa+Boost Meno­pause gel sticks zijn ont­wor­pen om vrou­wen te onders­teu­nen tij­dens de over­gang­spe­riode van de meno­pauze en in hun nieuwe leven na de meno­pauze, door ze te voor­zien van de vita­mi­nen en mine­ra­len die hun lichaam nodig heeft.

Wanneer moeten ze worden gebruikt?

Vanaf de eerste symp­to­men van de menopauze.
Om osteo­po­rose, vaa­taan­doe­nin­gen, huid­ve­rou­de­ring en ver­moeid­heid te voor­ko­men, is het belan­grijk om je weers­tand te vers­ter­ken met een voe­ding­ssup­ple­ment dat spe­ciaal is ont­wik­keld voor vrou­wen in de meno­pauze en postmenopauze.
De vita­mines B6, B12, C, D en K1 en de magne­sium, ijzer en cal­cium in Moringa+Boost Meno­pause gel sticks zijn de ele­men­ten die het lichaam van een vrouw nodig heeft tij­dens deze nieuwe levensfase.
Moringa+Boost Meno­pause dage­lijks in gel­vorm inne­men is een uits­te­kende manier om de fysieke en emo­tio­nele bij­wer­kin­gen van deze hor­mo­nale veran­de­ring te voorkomen.

Ingrediënten

Water, zoets­tof : Sor­bi­tol, Magne­sium­pi­do­laat, Appel­sap, Cal­cium­ci­traat, Vlier­bes­sen­sap, Per­en­sap, Morin­ga­blad­poe­der (Morin­ga olei­fe­ra L.), Ver­dik­king­smid­del: Xan­thaan­gom, Gedroogd extract van ace­ro­la­vrucht (Mal­pi­ghia gla­bra) geti­treerd tot 50% vita­mine C, Gedroogd extract van ange­li­ca­wor­tels (Ange­li­ca sinen­sis), Gedroogd extract van citroen­me­lis­se­bla­de­ren (Melis­sa oci­na­lis L.) geti­treerd tot 4% hydroxy­cin­na­mische deri­va­ten uit­ge­drukt als ros­ma­ri­ne­zuur, IJzer­py­ro­fos­for, Conser­veer­mid­del: Natrium­ben­zoë, Bewaar­mid­del: Kalium­bal­sem (Melis­sa oci­na­lis L.)) geti­treerd tot 4% hydroxy­cin­na­mische deri­va­ten uit­ge­drukt als ros­ma­ri­ne­zuur, IJzer­py­ro­fos­faat, Conser­veer­mid­del: Natrium­ben­zoaat, Conser­veer­mid­del: Kalium­sor­baat, Aan­zu­ring­smid­del : Citroen­zuur, Aro­ma’s, Zoets­tof: ste­viol­gly­co­si­den uit ste­via, Fyto­me­na­dion (Vita­mine K1), Cya­no­co­ba­la­mine (Vita­mine B12), Cho­le­cal­ci­fe­rol (Vita­mine D3), Pyri­doxine hydro­chlo­ride (Vita­mine B6).

Dosering

Eén stick per dag, alleen of met yog­hurt in te nemen bij het ontbijt.

Niet inne­men op een lege maag.

 

Voordelen

 • Magne­sium en cal­cium dra­gen bij aan een gezonde spier­func­tie en zijn nodig voor het behoud van botten.
 • Magne­sium helpt ver­moeid­heid te ver­min­de­ren en een goede elek­tro­ly­ten­ba­lans te behouden.
 • IJzer draagt bij tot de goede wer­king van het immuun­sys­teem en ver­min­dert vermoeidheid.
 • Vita­mine B6 bevor­dert de ver­nieu­wing van rode bloed­cel­len en de pro­duc­tie van neu­ro­trans­mit­ters. Het draagt bij aan de hor­mo­nale balans.
 • Vita­mine B12 draagt bij aan de balans van het zenuws­tel­sel en de syn­these van neu­ro­trans­mit­ters, DNA en energieproductie.
 • Vita­mine C draagt bij aan de vor­ming van col­la­geen, dat nodig is voor weef­sel­ver­nieu­wing en hui­de­las­ti­ci­teit, en vers­terkt kraak­been en tandvlees.
 • Vita­mine C en B12 dra­gen ook bij aan een gezond immuun­sys­teem, emo­tio­neel even­wicht en ver­min­derde vermoeidheid.
 • Vita­mine D draagt bij aan de ver­de­di­ging van het immuunsysteem.
 • Vita­mine K1 voor­komt osteo­po­rose en vaataandoeningen.

Wat is Acerola?

Ace­ro­la is een opmer­ke­lijke bron van vita­mine C en heeft een onders­teu­nende en hers­tel­lende func­tie. Het bevat ook vita­mine E, fos­for, thia­mine, ribo­fla­vine, pyri­doxine en fla­vo­noï­den, antho­cya­nen en caro­te­noï­den die het antioxi­de­rende eigen­schap­pen geven en de col­la­geen­pro­duc­tie stimuleren.

Wat is citroenmelisse?

Citroen­me­lisse heeft een antioxi­de­rende wer­king en bevor­dert de darm­tran­sit en de ver­wi­j­de­ring van gas. Het draagt ook bij aan onts­pan­ning en emo­tio­neel welzijn.

Wat is Angelica?

Engel­wor­tel gaat meno­pau­zale pro­ble­men tegen, sti­mu­leert de spi­js­ver­te­ring en helpt de bloed­som­loop goed te laten functioneren.

Voedingswaarde

1 stick per dag levert (ADH) :

 • 100% vita­mine B6
 • 100% vita­mine B12
 • 100% vita­mine D
 • 35% magne­sium
 • 30% vita­mine C
 • 30% van ijzer
 • 30% van vita­mine K1
 • 15% cal­cium

Indicaties

 • Koel en droog bewaren
 • Bui­ten bereik van jonge kin­de­ren bewaren
 • Niet gebrui­ken als je zwan­ger bent
 • Niet toe­die­nen aan kin­de­ren jon­ger dan 18 jaar
 • Vraag advies aan een zorg­ver­le­ner als u borst­voe­ding geeft
 • Een voe­ding­ssup­ple­ment kan een geva­rieerde en even­wich­tige voe­ding of een gezonde levenss­ti­jl niet vervangen
 • De aan­be­vo­len dage­lijkse dosis niet overschrijden
 • Over­ma­tige consump­tie kan laxe­rende effec­ten hebben

Niet geschikt voor zwangere vrouwen

verboden 18ans

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar

Moringa+Boost Senioren Gel Sticks

Voe­ding­ssup­ple­ment op basis van Morin­ga en Ace­ro­la. Bevat magne­sium, cal­cium en vita­mine A, B1, C en E.

Moringa+Boost Gel Sticks voor Senioren

Formaat

 • 12 ml (0,42 fl.oz) voe­ding­sgel­sticks, doos van 20 stuks

Prijzen

 • 24,50 €

Voor wie is het?

Moringa+Boost Seniors gel sticks zijn ont­wor­pen om het lichaam te hel­pen bes­cher­men tegen vroeg­ti­j­dige verou­de­ring en het immuun­sys­teem te versterken.

Wanneer moeten ze worden gebruikt?

Moringa+Boost Seniors dage­lijks inne­men in de vorm van gel­sticks is een uits­te­kende manier om de neve­nef­fec­ten van cel­ve­rou­de­ring te voor­ko­men, het risi­co op staar te ver­min­de­ren en de ener­gie­pro­duc­tie van het lichaam te sti­mu­le­ren door met name in te wer­ken op de her­se­nen en de spieren.

Ingrediënten

Water, zoets­tof : Sor­bi­tol, Magne­sium­pi­do­laat, Cal­cium­ci­traat, Appel­sap, Wor­tel­sap, Morin­ga­blad­poe­der (Morin­ga olei­fe­ra), Gedroogd extract van Ace­ro­la-fruit (Mal­pi­ghia gla­bra) met 50% vita­mine C, Ver­dik­king­smid­del: Xan­thaan­gom, Zuur­mid­del: Citroen­zuur, Aro­ma’s, Conser­veer­mid­de­len: Natrium­ben­zoaat, Kalium­sor­baat, DL-alfa-toco­fe­ry­la­ce­taat (Vita­mine E), Pal­mi­ti­ne­zuur: Citroen­zuur, Aro­ma’s, Conser­veer­mid­de­len: Natrium­ben­zoaat, Kalium­sor­baat, DL-alfa-toco­fe­ry­la­ce­taat (Vita­mine E), Reti­nyl­pal­mi­taat (Vita­mine A), Zoets­tof: Ste­viol­gly­co­si­den uit ste­via, Thia­mine hydro­chlo­ride (Vita­mine B1).

Dosering

Eén stick per dag, alleen of met yog­hurt in te nemen bij het ontbijt.

Niet inne­men op een lege maag.

 

Voordelen

 • Magne­sium draagt bij aan spie­ronts­pan­ning en een gezonde elek­tro­ly­ten­ba­lans. Door gladde spie­ren te onts­pan­nen, bloed­va­ten te ver­wi­j­den en de zenuw­ge­lei­ding te nor­ma­li­se­ren, kan magne­sium een rol spe­len bij het ver­lich­ten van pijn.
 • Cal­cium draagt bij aan de vor­ming en sterkte van bot­ten en tan­den en gaat osteo­po­rose tegen. Het speelt ook een essen­tiële rol bij de bloed­stol­ling, het hand­ha­ven van de bloed­druk en het samen­trek­ken van spie­ren, waa­ron­der het hart.
 • Vita­mine A helpt het gezichts­ver­mo­gen te behou­den. Vol­doende inname van vita­mine A ver­min­dert daa­rom het risi­co op staar en maculadegeneratie.
 • Thia­mine (vita­mine B1) is nodig voor de kool­hy­draats­tof­wis­se­ling en draagt bij aan het goed func­tio­ne­ren van het zenuws­tel­sel, de her­se­nen en het hart.
 • Vita­mine C draagt bij aan de vor­ming van col­la­geen, dat nodig is voor weef­sel­ver­nieu­wing en hui­de­las­ti­ci­teit, en vers­terkt kraak­been en tandvlees.
 • Vita­mine E helpt cel­len te bes­cher­men tegen oxi­da­tieve stress, die verant­woor­de­lijk is voor cel­ve­rou­de­ring. Het voor­komt hart- en vaat­ziek­ten, macu­la­de­ge­ne­ra­tie, staar en dia­betes. Het is nodig voor het goed func­tio­ne­ren van het zenuws­tel­sel en het spierweefsel.

Wat is Acerola?

Ace­ro­la is een opmer­ke­lijke bron van vita­mine C en heeft een onders­teu­nende en hers­tel­lende func­tie. Het bevat ook vita­mine E, fos­for, thia­mine, ribo­fla­vine, pyri­doxine en fla­vo­noï­den, antho­cya­nen en caro­te­noï­den die het antioxi­de­rende eigen­schap­pen geven en de col­la­geen­pro­duc­tie stimuleren.

Voedingswaarde

1 stick per dag zorgt voor :

 • 100% vita­mine A
 • 100% vita­mine B1
 • 50% vita­mine C
 • 50% vita­mine E
 • 35% magne­sium
 • 15% cal­cium

Indicaties

 • Koel en droog bewaren
 • Bui­ten bereik van jonge kin­de­ren bewaren
 • Niet gebrui­ken als je zwan­ger bent
 • Niet toe­die­nen aan kin­de­ren jon­ger dan 18 jaar
 • Vraag advies aan een zorg­ver­le­ner als u borst­voe­ding geeft
 • Een voe­ding­ssup­ple­ment kan een geva­rieerde en even­wich­tige voe­ding of een gezonde levenss­ti­jl niet vervangen
 • De aan­be­vo­len dage­lijkse dosis niet overschrijden
 • Over­ma­tige consump­tie kan laxe­rende effec­ten hebben

Niet geschikt voor zwangere vrouwen

verboden 18ans

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar

Moringa+Boost Immuun Defensie Capsules

Voe­ding­ssup­ple­ment met Morin­ga, Magne­sium, Zink en Vita­mine D. Pro­gram­ma van 60 dagen

Moringa+Boost Immuun Defensie Capsules

Format

 • Conte­nu : 120 gélules 747,84 mg (0.026 oz.) en pot hermétique
 • Poids net total : 89,5 g (3.16 oz.)

Prix

 • 22,50 €

Voor wie is het?

Om je immuun­sys­teem een boost te geven en je lichaam te bes­cher­men, raden we je aan om het IMMUNE SYSTEM Moringa+Boost pro­gram­ma 60 opeen­vol­gende dagen te vol­gen, met uit­zon­de­ring van zwan­gere vrou­wen en kinderen.

Wanneer moeten ze worden gebruikt?

Voor­na­me­lijk in de herf­st en vroege win­ter, om het lichaam voor te berei­den op en te bes­cher­men tegen virale en sei­zoens­ge­bon­den agres­sies.
Het hele jaar door, als je je zwak voelt, om te pro­fi­te­ren van de per­ma­nente aan­voer van Morin­ga, Magne­sium, Zink en Vita­mine D.

Dosering

2 cap­sules per dag bij het ontbijt. 

Pro­gram­ma van 60 dagen.

Niet inne­men op een lege maag.

 

Voordelen

 • Morin­ga bevat 48 antioxi­dan­ten en 20 ami­no­zu­ren, waa­ron­der 8 essen­tiële zoals Leu­cine, Iso­leu­cine, Lysine, Valine, Methio­nine, Threo­nine, Feny­la­la­nine en Tryp­to­faan, eve­nals hoge concen­tra­ties Magne­sium, Cal­cium, IJzer, Kalium en Vita­mine A en E.
 • Veel men­sen heb­ben een tekort aan vita­mine D. Toch is het essen­tieel voor het sti­mu­le­ren van het immuun­sys­teem, voo­ral in de herf­st en win­ter. Een tekort aan vita­mine D verhoogt het risi­co op een virusinfectie.
 • Zink is betrok­ken bij de syn­these van RNA en bij het vers­ter­ken van het immuun­sys­teem door de syn­these van T‑lymfocyten (verant­woor­de­lijk voor cel­lu­laire immu­ni­teit) te verho­gen. Het is een krach­tige antioxi­dant die Vita­mine A regu­leert.
  Het wordt ook gebruikt om smaak- en reuks­toor­nis­sen te behandelen.
 • Magne­sium helpt ver­moeid­heid te ver­min­de­ren, spie­ren te onts­pan­nen en een gezonde elek­tro­ly­ten­ba­lans te behou­den. Magne­sium kan in het bij­zon­der een rol spe­len bij het ver­lich­ten van de pijntjes en kwaaltjes die mees­tal optre­den tij­dens de herf­st en win­ter.
  Het speelt een essen­tiële rol bij het regu­le­ren van de hartslag.

  Productbeschrijving

   Indicaties

   • Koel en droog bewaren
   • Bui­ten bereik van jonge kin­de­ren bewaren
   • Niet gebrui­ken als je zwan­ger bent
   • Niet toe­die­nen aan kin­de­ren jon­ger dan 18 jaar
   • Vraag advies aan een zorg­ver­le­ner als u borst­voe­ding geeft
   • Een voe­ding­ssup­ple­ment kan een geva­rieerde en even­wich­tige voe­ding niet ver­van­gen
    of een gezonde levensstijl
   • De aan­be­vo­len dage­lijkse dosis niet overschrijden

   Niet geschikt voor zwangere vrouwen

   verboden 18ans

   Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar

   Potje puur Moringa oleifera bladpoeder + Acerola Moringa+Boost PREMIUM

   Een bron van ener­gie en welzijn.

   Vega­nis­tische proteïnen. 

   Glu­ten­vrij.

   Potje puur Moringa oleifera bladpoeder + Acerola Moringa+Boost PREMIUM

   Formaat

   • 150 g lucht­dichte pot 5,29 oz.

   Prijzen

   • 19,50 €

   Voor wie is het?

   • Sport
   • Moe­ders die borst­voe­ding geven
   • Type 1 en 2 diabetici
   • Men­sen met overgewicht
   • Men­sen met een burn-out
   • Vega­nis­tisch
   • Bio­lo­gische koks, bak­kers en banketbakkers

   Wanneer moet het worden gebruikt?

   Het hele jaar door, om te pro­fi­te­ren van de per­ma­nente bij­drage van Morin­ga en Vita­mine C aan het lichaam.
   Morin­ga past heel goed bij ver­schil­lende zoete en har­tige gerech­ten.
   Bij hoge bloed­druk of een hoog cho­les­te­rol­ge­halte.
   Voor vrou­wen die borst­voe­ding geven, na de beval­ling, zodra de eerste melk bin­nen­komt.
   Voor spor­ters die plan­taar­dige eiwit­ten aan hun dieet willen toe­voe­gen.
   Als onder­deel van een aan­ge­past dieet voor men­sen met over­ge­wicht, om essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen te leve­ren.
   Waar­schu­wing: Niet gebrui­ken als je zwan­ger bent of denkt te zijn.

   Dosering

   Ver­dun 2 thee­le­pels (4 g) pure Morin­ga olei­fe­ra Moringa+Boost PREMIUM blad­poe­der in een smoo­thie, vruch­ten­sap of yog­hurt.
   Voeg toe aan het einde van het koken of strooi over gerech­ten vlak voor het opdie­nen.
   Om te bak­ken meng je 10 gram morin­ga met 150 gram bloem.
   Voor een ori­gi­nele en ver­ras­sende pes­to ver­vang je de basi­li­cum door moringabladpoeder.

    

   Voordelen

   • De eiwit­ten, vita­mi­nen, magne­sium, kalium, ijzer, cal­cium, spo­re­ne­le­men­ten en ami­no­zu­ren die van nature in morin­ga aan­we­zig zijn, hel­pen de natuur­lijke afweer te versterken.
   • Moringa’s hoge gehalte aan plan­taar­dig eiwit maakt het een ideaal voe­ding­ssup­ple­ment, omdat het licht ver­teer­baar is.
   • Het eten van morin­ga helpt dus ook om de vlees­con­sump­tie te ver­min­de­ren, ter­wi­jl de eiwi­tin­name die essen­tieel is voor het lichaam behou­den blijft.
   • De vezels in morin­ga ver­ge­mak­ke­lij­ken de darmtransit.
   • Morin­ga helpt het cho­les­te­rol­ge­halte in het bloed te regu­le­ren en kan hel­pen de bloed­druk te verlagen.
   • Het is ook een krach­tige onts­te­king­srem­mer en antioxidant.
   • Ace­ro­la is een opmer­ke­lijke bron van vita­mine C en heeft een onders­teu­nende en hers­tel­lende functie.
   • Het bevat ook vita­mine E, fos­for, thia­mine, ribo­fla­vine, pyri­doxine en fla­vo­noï­den, antho­cya­nen en caro­te­noï­den die het antioxi­de­rende eigen­schap­pen geven en de col­la­geen­pro­duc­tie stimuleren.

    Productbeschrijving

    Puur poe­der van gese­lec­teerde Morin­ga Olei­fe­ra bla­de­ren, met de hand geplukt en natuur­lijk gedroogd zodra ze geoog­st zijn om al hun eigen­schap­pen te behou­den, ver­rijkt met puur Ace­ro­la fruitpoeder.

     Voedingsinformatie

      Indicaties

      • Koel en droog bewaren
      • Te nemen als onder­deel van een geva­rieerde, even­wich­tige voeding
      • Niet gebrui­ken als je zwan­ger bent
      • Niet toe­die­nen aan kin­de­ren jon­ger dan 18 jaar

      Niet geschikt voor zwangere vrouwen

      verboden 18ans

      Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar

      Infusie VITALITY Moringa / Guayusa / Kurkuma

      Vita­li­se­rende krui­den­thee met Guayu­sa, Morin­ga, Citroen­gras, Citroe­no­lie, Kur­ku­ma, Citroen­schil en Stevia.

      Gepro­du­ceerd door Orga­nic Farming.

      Kruidenthee VITALITY Moringa / Guayusa / Curcum

      Formaat

      • Doy­pack van 100 g. (3,53 oz.)

      Prijzen

      • 12,50 €

      Voor wie is het?

      Voor iede­reen die een gezonde levenss­ti­jl wil lei­den en wil genie­ten van de antioxi­de­rende voor­de­len van morin­ga en de sti­mu­le­rende effec­ten van de cafeïne die lang­zaam vrij­komt uit guayusa.

      Wanneer moet het worden gebruikt?

      Gezond leven: Infu­seer twee thee­le­pels Moringa+Boost VITALITY in 250 ml water van 80 gra­den gedu­rende 6 minu­ten. We raden aan om ’s och­tends één kopje te nemen en aan het begin van de mid­dag één om je de ener­gie te geven die je de hele dag nodig hebt.

      Spor­tac­ti­vi­teit: Vier thee­le­pels Moringa+Boost VITALITY in 500 ml water van 80 gra­den gedu­rende 6 minu­ten laten trek­ken en laten afkoe­len, daar­na in de koel­kast zet­ten. Giet het aftrek­sel in een veldfles en neem het mee tij­dens wan­de­lin­gen of naar de sportschool.

      Dosering

      De frisse, verk­wik­kende smaak kan ’s och­tends of aan het begin van de mid­dag wor­den geno­men en zal je vul­len met ener­gie en vita­li­teit!
      Ser­veer warm of gekoeld.
      Berei­ding: Gelijk aan 2 thee­le­pels per mok (250 ml).
      6 minu­ten infu­se­ren bij 80°C

       

      Voordelen

      • Morin­ga: Al sinds men­sen­heu­ge­nis gebruikt in de Ayur­ve­dische genees­kunde, rijk aan pro­teïne, kalium, vita­mine A en antioxi­dan­ten. Morin­ga bevat ook 20 ami­no­zu­ren, waa­ron­der de 8 essen­tiële, zoals Leu­cine, essen­tieel voor spieropbouw.
      • Guayu­sa: Rijk aan cafeïne, ami­no­zu­ren, vita­mi­nen en antioxi­dan­ten helpt guayu­sa de concen­tra­tie te ver­be­te­ren en ener­gie te geven. Guayu­sa bevat theo­bro­mine, dat ver­moeid­heid helpt ver­min­de­ren en adre­na­line sti­mu­leert, en L‑theanine, dat de pro­duc­tie van sero­to­nine en dopa­mine verhoogt.
      • Kur­ku­ma: Aan deze kost­bare ingre­diën­ten heb­ben we kur­ku­ma toe­ge­voegd, dat krach­tige antioxi­dan­ten bevat en bui­ten­ge­wone onts­te­king­srem­mende eigen­schap­pen heeft.

       Productbeschrijving

       Ingre­diën­ten : Guayu­sa, Morin­ga, Citroen­gras, Citroe­no­lie, Kur­ku­ma, Citroen­schil, Stevia.

        Indicaties

        • Koel en droog bewaren.
        • Raad­pleeg een arts als u borst­voe­ding geeft.
        • Over­ma­tige consump­tie kan laxe­rende effec­ten hebben
        • Van­wege het hoge vita­mine A‑gehalte mag je geen morin­ga nemen als je zwan­ger bent of denkt te zijn.
        • Van­wege de aan­we­zi­gheid van kur­ku­ma mag dit pro­duct niet wor­den gecon­su­meerd door men­sen die lij­den aan aan­doe­nin­gen aan de galwegen.

        Niet geschikt voor zwangere vrouwen

        verboden 18ans

        Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar