Supervoeding : Guayusa en Moringa, natuurlijke boosters voor je hersenen en je gezondheid

5 nov 2023 | Moringa

Super­foods heb­ben de voe­ding­swe­reld stor­men­de­rhand vero­verd en bie­den uit­zon­der­lijke voor­de­len voor de gezond­heid. Twee van deze natuur­lijke edel­ste­nen, Guayu­sa en Morin­ga, ver­die­nen spe­ciale aan­dacht van­wege hun unieke eigenschappen.

Guayu­sa, oors­pron­ke­lijk uit het Ama­zone regen­woud, en Morin­ga, bij­ge­naamd de ‘won­der­boom’, staan bekend om hun posi­tieve inv­loed op de cog­ni­tieve func­tie en eiwitinname.

Laten we eens kij­ken hoe deze super­foods kun­nen bij­dra­gen aan je welzijn.

Moringa: de wonderboom van voeding

Morin­ga, ook wel bekend als de “boom des levens”, komt oors­pron­ke­lijk uit India, Zuid-Azië en Afri­ka. Het is rijk aan antioxi­dan­ten en staat bekend als een bron van essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen, met name eiwitten.

Rijk aan proteïne

Morin­ga is een echte zegen voor vege­ta­riërs en vega­nis­ten, want het is onge­loo­flijk rijk aan eiwit­ten (tus­sen 22 en 28%). Het bevat alle essen­tiële ami­no­zu­ren die nodig zijn voor celop­bouw en ‑hers­tel, waar­door het een uits­te­kende bron van plan­taar­dig eiwit is. De plan­taar­dige voe­ding die deze plant biedt is com­pleet en levert lang­du­rige ener­gie zon­der de nade­len van kof­fie. Met hun hoge vezel- en mine­raal­ge­halte spe­len deze super­foods een cru­ciale rol bij het behou­den van een gezonde spijsvertering.

Essentiële voedingsstoffen

Morin­ga is ook een uit­zon­der­lijke bron van vita­mi­nen en mine­ra­len, zoals vita­mine A, vita­mine C, cal­cium, kalium en ijzer. Deze voe­ding­ss­tof­fen hel­pen niet alleen het immuun­sys­teem te vers­ter­ken, maar zor­gen ook voor een gezond even­wicht in het lichaam. De bla­de­ren zijn rijk aan vita­mi­nen en bie­den antioxi­de­rende eigen­schap­pen die die van groene thee overtreffen.

Ontstekingsremmende eigenschappen

De plant bevat onts­te­king­srem­mende bes­tand­de­len die kun­nen hel­pen onts­te­kin­gen te ver­min­de­ren, voo­ral die welke gepaard gaan met cog­ni­tieve stoor­nis­sen. Rijk aan antioxi­dan­ten helpt het neu­ro­nen te bes­cher­men, wat een betere cog­ni­tieve func­tie bevordert.

Guayusa: Het mentale ontwakingsblad

Guayu­sa is een plant die oors­pron­ke­lijk uit het Ama­zone regen­woud komt, voo­ral in Ecua­dor en Peru. Het wordt al eeu­wen­lang gecon­su­meerd door de inheemse vol­ke­ren van de regio van­wege de sti­mu­le­rende eigen­schap­pen en de voor­de­len voor het concen­tra­tie­ver­mo­gen. Het komt oors­pron­ke­lijk uit Zuid-Ame­ri­ka en is een super­food dat rijk is aan essen­tiële vet­zu­ren die ook het slechte cho­les­te­rol­ge­halte kun­nen hel­pen verlagen.

Verbeterde cognitieve functie

Guayu­sa bevat cafeïne, maar in lagere concen­tra­ties dan kof­fie. Dit betekent dat het zachte, lang­du­rige ener­gie levert, zon­der de crashes die vaak voor­ko­men na het drin­ken van kof­fie. In com­bi­na­tie met ami­no­zu­ren en antioxi­dan­ten kan het de concen­tra­tie, men­tale hel­de­rheid en aler­theid ver­be­te­ren. Als voe­ding­ssup­ple­ment kan dit super­voed­sel een bli­j­vende bron van ener­gie zijn en de aler­theid en concen­tra­tie verbeteren.

Rijk aan antioxidanten

Deze plant is een uits­te­kende bron van antioxi­dan­ten, die hel­pen vrije radi­ca­len te bes­tri­j­den en oxi­da­tieve stress in de her­se­nen te ver­min­de­ren. Dit kan neu­ro­de­ge­ne­ra­tieve ziek­ten hel­pen voor­ko­men. Het is een krach­tige antioxi­dant die oxi­da­tieve stress helpt voor­ko­men en de gezond­heid van hart en bloed­va­ten ondersteunt.

Voedingsstoffeninname

Guayu­sa is ook rijk aan vita­mi­nen en mine­ra­len, waa­ron­der vita­mine C, kalium, magne­sium en cal­cium, die de alge­hele gezond­heid van het lichaam onders­teu­nen, waa­ron­der de hersenfunctie.

Hoe moet Guayusa gegeten worden?

Het wordt mees­tal bereid als een infuus. De licht krui­dige, aardse smaak maakt het een heer­lijke optie voor dege­nen die hun kof­fie­con­sump­tie willen verminderen.

Hoe kunnen Moringa en Guayusa in je dieet worden opgenomen?

Morin­ga en Guayu­sa zijn veel­zi­j­dig en kun­nen op ver­schil­lende manie­ren gege­ten wor­den, onder andere als poe­der of gedroogde bla­de­ren. Je kunt ze toe­voe­gen aan smoo­thies, salades, gekookte gerech­ten of een infu­sie berei­den om te genie­ten van de vele voordelen.

Het ins­tel­len van een dage­lijkse rou­tine met Morin­ga kan de gezond­heid van de her­se­nen sti­mu­le­ren dank­zij de essen­tiële voedingsstoffen.

De gecombineerde voordelen van deze twee superfoods

Ont­dek Morin­ga — Guayu­sa — Cur­cu­ma VITALITY infu­sie van MoringaBoost.

Door deze twee super­foods te com­bi­ne­ren en er een derde, en niet onbe­lan­grijk, kur­ku­ma aan toe te voe­gen, heeft Morin­ga­Boost een echte bron van voor­de­len en com­fort gecreëerd. De voe­ding­svoor­de­len van Guayu­sa en Morin­ga onders­teu­nen de gezond­heid van de her­se­nen en voor­ko­men neu­ro­de­ge­ne­ra­tieve ziekten.

VITALITY krui­den­thee met morin­ga, guayu­sa en kur­ku­ma biedt ver­schil­lende gezond­heid­svoor­de­len en creëert een zin­tui­glijke erva­ring rijk aan smaak en aroma.

Door ’s och­tends en ’s mid­dags een mok (250 ml) te nemen, geef je je lichaam een enorme boost antioxi­dan­ten. Boven­dien ver­be­tert de milde cafeïne in guayu­sa je concen­tra­tie gedu­rende de dag.

Zorg­vul­dig samen­ges­teld om in de smaak te val­len, heb­ben onze mees­ter-infu­sers citroen­gras en citroen­schil toe­ge­voegd voor een ver­fris­sende twist. Een licht vleugje ste­via maakt deze gezond­heid­scock­tail hele­maal af.

Je kunt het warm drin­ken, maar je kunt het ook mee­ne­men tij­dens wan­de­lin­gen of naar de sport­school als ver­fris­sende energiedrank.

Conclusie

Morin­ga en Guayu­sa zijn twee veel­be­lo­vende super­foods voor het alge­mene wel­zi­jn en in het bij­zon­der voor de fysieke en cog­ni­tieve gezondheid.

Guayu­sa sti­mu­leert de concen­tra­tie en zorgt voor een lang­du­rige ener­gie­bron, ter­wi­jl Morin­ga voor­ziet in je behoefte aan eiwit­ten en essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen. Deze twee plan­ten zijn ook krach­tige antioxidanten.

Het opne­men van deze super­foods in je dieet is een natuur­lijke manier om je her­se­nen en lichaam te versterken.

Ver­geet niet om een gezond­heid­spro­fes­sio­nal te raad­ple­gen voor­dat je grote veran­de­rin­gen aan­brengt in je dieet, zodat je zeker weet dat ze ove­reen­ko­men met je spe­ci­fieke behoeften.

Referenties

Moringa: de wonderboom die een revolutie teweegbrengt in de gezondheid

Voor vrouwen in de menopauze, senioren, sporters, mensen met een burn-out, mensen met overgewicht, diabetici en veganisten biedt Moringa een scala aan gezondheidsvoordelen. Het komt van een tropische boom en wordt vaak beschreven als een "superfood". Dit...

Moringa, Guayusa en Kurkuma: kruidentheeschatten voor gezondheid en welzijn

Geneeskrachtige planten en superfoods spelen al duizenden jaren een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van de mens. Onder deze schatten van de natuur vallen moringa, guayusa en kurkuma op door hun fascinerende geografische oorsprong, hun rijke geschiedenis...

Biologische moringa telen: een ecologische en winstgevende toekomst voor kleine boeren

De rage naar natuurlijke producten en het groeiende milieubewustzijn hebben de interesse in verantwoorde gewassen zoals biologische moringa weer aangewakkerd. Deze plant, die vaak de 'wonderboom' wordt genoemd vanwege zijn vele voordelen, is niet alleen een bron van...

De voordelen van Moringa en Acerola: twee superfoods die het ontdekken waard zijn

In een wereld die voortdurend op zoek is naar welzijn en gezondheid, hebben superfoods een voorkeurspositie verworven in ons dieet en onze gesprekken. Onder deze superfoods vallen moringa en acerola op door hun uitzonderlijke voedingseigenschappen. In dit artikel...

De gevaren van intensieve landbouw, het alternatief van kassen en de voordelen van biologische Moringa-plantages

Door de decennia heen heeft intensieve landbouw een centrale rol gespeeld in de wereldwijde voedselproductie, door te voldoen aan de groeiende vraag naar landbouwproducten. Deze productiemethode, die wordt gekenmerkt door intensief gebruik van chemicaliën,...