De voordelen van Moringa en Acerola: twee superfoods die het ontdekken waard zijn

6 okt 2023 | Moringa

In een wereld die voort­du­rend op zoek is naar wel­zi­jn en gezond­heid, heb­ben super­foods een voor­keurs­po­si­tie ver­wor­ven in ons dieet en onze ges­prek­ken. Onder deze super­foods val­len morin­ga en ace­ro­la op door hun uit­zon­der­lijke voe­ding­sei­gen­schap­pen. In dit arti­kel nemen we een die­pere duik in de wereld van deze twee schat­ten uit de natuur, onder­zoe­ken we hun oors­prong, hun gebruik door de ges­chie­de­nis heen en hun toe­pas­sin­gen in de geneeskunde.

Moringa: de levensboom

Oorsprong en geschiedenis

Morin­ga, ook wel de levens­boom genoemd, heeft zijn wor­tels in de sub­tro­pische gebie­den van India, Afri­ka en Zuid-Azië. Deze boom, met zijn vele deug­den, beli­chaamt een erf­goed met een rijke ges­chie­de­nis, want hij werd veel gebruikt in de Ayur­ve­dische en tra­di­tio­nele genees­kunde. Alle delen van de boom, van bla­de­ren tot wor­tels, zaden en schors, wer­den geëx­ploi­teerd voor hun the­ra­peu­tische voordelen.

Gebruik door de geschiedenis heen

De bla­de­ren waren een hoofd­voed­sel voor de lokale bevol­king van­wege hun hoge gehalte aan essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen. Ze wer­den vers of gedroogd gege­ten om per­iodes van hon­gers­nood door te komen. Oude kri­j­gers aten deze plant om hun uithou­ding­sver­mo­gen voor de stri­jd op te bou­wen, en zwan­gere vrou­wen (*) of vrou­wen die borst­voe­ding geven pro­fi­teer­den van het hoge gehalte aan vita­mines, ijzer, cal­cium en proteïnen.

Morin­ga zaden wor­den ook gebruikt om water te zui­ve­ren door te wer­ken als een natuur­lijk stol­ling­smid­del. Deze eeu­we­noude methode heeft veel gemeen­schap­pen toe­gang gege­ven tot een vei­li­gere bron van drinkwater.

Gebruik in de geneeskunde

Van­daag de dag wordt morin­ga bes­tu­deerd van­wege zijn indruk­wek­kende medi­ci­nale en voe­ding­sei­gen­schap­pen. Het staat bekend om zijn antioxi­de­rende, onts­te­king­srem­mende en dia­be­tes­rem­mende eigen­schap­pen. De bla­de­ren zijn een ware mijn van vita­mi­nen en mine­ra­len, waa­ron­der vita­mine A, vita­mine C, vita­mine E, ijzer, cal­cium, kalium, pro­teïne, vezels en nog veel meer.

De plant staat bekend om zijn ver­mo­gen om de bloed­sui­kers­pie­gel te ver­la­gen, cho­les­te­rol te ver­la­gen, het immuun­sys­teem te sti­mu­le­ren en de spi­js­ver­te­ring te bevor­de­ren. De antioxi­dan­ten in morin­ga hel­pen vrije radi­ca­len te neu­tra­li­se­ren en hel­pen zo ver­schil­lende ziek­ten die ver­band hou­den met oxi­da­tieve stress te voorkomen.

Het wordt ook gebruikt om onder­voe­ding te bes­tri­j­den, voo­ral bij kin­de­ren. De WHO (Wereld­ge­zond­heid­sor­ga­ni­sa­tie), lief­da­di­gheid­sins­tel­lin­gen, het Rode Kruis en ont­wik­ke­ling­si­ni­tia­tie­ven in regio’s waar de plant van nature groeit, moe­di­gen de teelt en consump­tie ervan aan om onder­voe­ding te verminderen.

De krach­tige antioxi­dan­ten van Morin­ga hel­pen oxi­da­tieve stress te bes­tri­j­den en cel­len te beschermen.

Moringabladeren

Acerola: de kleine kers boordevol vitamine C

Rode vruch­ten zoals ace­ro­la zijn niet alleen lek­ker, maar ook goed voor de gezond­heid dank­zij hun antioxi­de­rende eigenschappen.

Oorsprong en geschiedenis

Ace­ro­la, ook wel bekend als de West-Indische kers, komt oors­pron­ke­lijk uit Zuid-Ame­ri­ka, met name Bra­zi­lië. Deze fel­rode kers groeit aan een struik en dankt zijn naam aan zijn vorm en kleur. De inheemse bevol­king van de regio gebruikt het al eeu­wen­lang van­wege de genees­krach­tige en voed­zame eigenschappen.

Gebruik door de geschiedenis heen

De inheemse vol­ke­ren van de regio waren zich ter­dege bewust van de uit­zon­der­lijke eigen­schap­pen van ace­ro­la. Ze gebruik­ten deze kleine kers van­wege zijn hoge vita­mine C‑gehalte en antioxi­de­rende eigen­schap­pen. Tra­di­tio­neel werd het gecon­su­meerd in de vorm van sap, poe­der of medi­ci­nale pre­pa­ra­ten om ver­schil­lende kwa­len te behan­de­len. Het werd voo­ral gewaar­deerd voor het bes­tri­j­den van scheur­buik, een ziekte die wordt veroor­zaakt door een gebrek aan vita­mine C.

Gebruik in de geneeskunde

Van­daag de dag wordt ace­ro­la erkend als een van de beste natuur­lijke bron­nen van vita­mine C. Een kleine por­tie van deze vrucht bevat een indruk­wek­kende hoe­veel­heid vita­mine C, veel meer dan sinaa­sap­pels. Vita­mine C is essen­tieel voor het sti­mu­le­ren van het immuun­sys­teem, het bevor­de­ren van een gezonde huid en bind­weef­sel en het wer­ken als antioxidant.

Ace­ro­la is ook rijk aan andere heil­zame voe­ding­ss­tof­fen, zoals vita­mine A en B en mine­ra­len zoals ijzer, cal­cium en fos­for. Al deze ele­men­ten dra­gen bij aan de vita­li­teit van het lichaam en bevor­de­ren een gro­tere weers­tand tegen infec­ties, een snel­lere gene­zing van won­den en een stra­lende huid.

Ace­ro­la is rijk aan vita­mi­nen, draagt bij aan een even­wich­tige voe­ding en vers­terkt het immuun­sys­teem. De spo­re­ne­le­men­ten spe­len een cru­ciale rol in het behoud van een opti­male gezondheid.

Acerola
Ace­ro­la, een gezond supervoedsel

De gecombineerde voordelen

Een van de sterke pun­ten van deze super­foods is dat ze elkaar aan­vul­len. Wan­neer ze samen wor­den gecon­su­meerd, bie­den morin­ga en ace­ro­la een breed sca­la aan essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen. Deze com­bi­na­tie kan het immuun­sys­teem sti­mu­le­ren, de spi­js­ver­te­ring ver­be­te­ren, gewichts­ver­lies bevor­de­ren en een gezonde huid hel­pen behou­den. Ace­ro­la is een super­food dat natuur­lijke ener­gie geeft zon­der de nega­tieve effec­ten van toe­ge­voegde suikers.

Het immuunsysteem versterken

Dank­zij hun hoge gehalte aan vita­mines en antioxi­dan­ten wer­ken de twee super­foods samen om de natuur­lijke afweer van het lichaam te vers­ter­ken. De vita­mine C van Ace­ro­la en de voe­ding­ss­tof­fen van morin­ga sti­mu­le­ren de aan­maak van witte bloed­cel­len, waar­door het lichaam infec­ties beter kan bes­tri­j­den. Regel­ma­tige consump­tie van morin­ga kan het immuun­sys­teem sti­mu­le­ren, voo­ral tij­dens seizoenswisselingen.

Verbeterde spijsvertering

Morin­ga staat bekend om zijn diges­tieve eigen­schap­pen. De bla­de­ren zijn rijk aan voe­ding­sve­zels, die een regel­ma­tige darm­tran­sit bevor­de­ren en consti­pa­tie­pro­ble­men ver­min­de­ren. Ace­ro­la sti­mu­leert ook de pro­duc­tie van maag­sap­pen, waar­door de alge­hele spi­js­ver­te­ring verbetert.

Gewichtsverlies

Voor men­sen die willen afval­len, kan morin­ga een waar­de­volle bond­ge­noot zijn. De vezels in de bla­de­ren ver­ge­mak­ke­lij­ken de darm­tran­sit en hel­pen om gif­stof­fen uit het lichaam te ver­wi­j­de­ren. Boven­dien kun­nen de vezels een ver­za­digd gevoel geven en zo je eet­lust ver­min­de­ren. Ace­ro­la levert ener­gie en essen­tiële vita­mines ter onders­teu­ning van een actieve levenss­ti­jl. Het opne­men van morin­ga in je dieet kan de natuur­lijke ener­gie leve­ren die nodig is om regel­ma­tige licha­me­lijke acti­vi­teit te ondersteunen.

Gezonde huid

Morin­ga en ace­ro­la kun­nen beide bij­dra­gen aan een gezonde, stra­lende huid. De antioxi­dan­ten in deze super­foods hel­pen de vrije radi­ca­len te neu­tra­li­se­ren die verant­woor­de­lijk zijn voor vroeg­ti­j­dige huid­ve­rou­de­ring. Boven­dien is de vita­mine C in ace­ro­la essen­tieel voor de col­la­geen­pro­duc­tie, waar­door de huid er elas­tisch en jeug­dig bli­jft uitzien.

Hoe je Moringa en Acerola in je dieet kunt opnemen

Er zijn veel manie­ren om te genie­ten van de voor­de­len van deze super­foods. Hier zijn een paar ideeën om ze in je dage­lijkse voe­ding op te nemen:

Moringapoeder

Je kunt Morin­ga­Boost PREMIUM Morin­ga & Ace­ro­la Poe­der toe­voe­gen aan je smoo­thies, vruch­ten­sap­pen, sau­zen of soe­pen om het gehalte aan voe­ding­ss­tof­fen te verhogen.

Moringa en Acerola voedingssupplementen

Morin­ga­Boost Meno­pause en Morin­ga­Boost Seniors voe­ding­sgels bevat­ten onder andere morin­ga en ace­ro­la. Ze bie­den een prak­tische, hoog­waar­dige oplos­sing voor men­sen in deze leef­ti­jd­sgroep die willen genie­ten van de voor­de­len van deze super­foods zon­der ze in elke maal­ti­jd te hoe­ven verwerken. 

Ze zijn een echt concen­traat van vita­mi­nen, mine­ra­len en plan­ten en leve­ren de ele­men­ten die het lichaam nodig heeft. Als voe­ding­ssup­ple­ment ver­rijkt morin­ga je voe­ding met voe­ding­ss­tof­fen die essen­tieel zijn voor een goede gezondheid.

Moringa infusie, een antioxidant en energiegevend drankje

VITALITY krui­den­thee met morin­ga, guayu­sa en kur­ku­ma biedt ver­schil­lende gezond­heid­svoor­de­len en creëert een zin­tui­glijke erva­ring rijk aan smaak en aro­ma. Door ’s och­tends en ’s mid­dags een mok (250 ml) te nemen, geef je je lichaam een enorme boost antioxi­dan­ten. Boven­dien ver­be­tert de milde cafeïne in guayu­sa je concen­tra­tie gedu­rende de dag.

Tot slot

Morin­ga en ace­ro­la zijn natuur­lijke schat­ten, rijk aan ges­chie­de­nis en boor­de­vol gezond­heid­svoor­de­len. Hun gebruik door de ges­chie­de­nis heen en hun toe­pas­sin­gen in de genees­kunde laten zien hoe belan­grijk ze zijn in de zoek­tocht naar een gezond, even­wich­tig leven.

Door deze super­foods in je dieet op te nemen, kun je een bes­lis­sende stap zet­ten naar een betere gezond­heid, een ster­ker immuun­sys­teem, een betere spi­js­ver­te­ring, gewichts­ver­lies en een stra­lende huid.

Ze geven je de kans om opti­maal te pro­fi­te­ren van wat de natuur te bie­den heeft voor een gezon­der en geluk­ki­ger leven. Een gezond dieet met super­foods zoals morin­ga en ace­ro­la kan chro­nische ziek­ten hel­pen voorkomen.

Dus waa­rom pro­beer je morin­ga en ace­ro­la niet en ont­dek je zelf de voor­de­len van deze kost­bare ges­chen­ken van de natuur? Je lichaam zal je dank­baar zijn.

(*) In het Wes­ten is de consump­tie van morin­ga en zijn deri­va­ten VERBODEN voor zwan­gere vrou­wen, omdat het een zeer hoog gehalte aan vita­mine A bevat. Een teveel aan Vita­mine A is gevaar­lijk voor de foe­tus. Alleen in onder­voede regio’s eten zwan­gere vrou­wen morin­ga om dit vita­mine A‑tekort aan te vullen.

Referenties

Supervoeding : Guayusa en Moringa, natuurlijke boosters voor je hersenen en je gezondheid

Superfoods hebben de voedingswereld stormenderhand veroverd en bieden uitzonderlijke voordelen voor de gezondheid. Twee van deze natuurlijke edelstenen, Guayusa en Moringa, verdienen speciale aandacht vanwege hun unieke eigenschappen. Guayusa, oorspronkelijk uit het...

Moringa: de wonderboom die een revolutie teweegbrengt in de gezondheid

Voor vrouwen in de menopauze, senioren, sporters, mensen met een burn-out, mensen met overgewicht, diabetici en veganisten biedt Moringa een scala aan gezondheidsvoordelen. Het komt van een tropische boom en wordt vaak beschreven als een "superfood". Dit...

Moringa, Guayusa en Kurkuma: kruidentheeschatten voor gezondheid en welzijn

Geneeskrachtige planten en superfoods spelen al duizenden jaren een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van de mens. Onder deze schatten van de natuur vallen moringa, guayusa en kurkuma op door hun fascinerende geografische oorsprong, hun rijke geschiedenis...

Biologische moringa telen: een ecologische en winstgevende toekomst voor kleine boeren

De rage naar natuurlijke producten en het groeiende milieubewustzijn hebben de interesse in verantwoorde gewassen zoals biologische moringa weer aangewakkerd. Deze plant, die vaak de 'wonderboom' wordt genoemd vanwege zijn vele voordelen, is niet alleen een bron van...

De gevaren van intensieve landbouw, het alternatief van kassen en de voordelen van biologische Moringa-plantages

Door de decennia heen heeft intensieve landbouw een centrale rol gespeeld in de wereldwijde voedselproductie, door te voldoen aan de groeiende vraag naar landbouwproducten. Deze productiemethode, die wordt gekenmerkt door intensief gebruik van chemicaliën,...