Menopauze in Oosterse landen: een positieve kijk op een nieuw hoofdstuk in het leven van vrouwen

7 nov 2023 | Gezondheid en Moringa, Menopauze

De meno­pauze is een natuur­lijke fase in het leven van elke vrouw, een over­gang­spe­riode die mees­tal plaats­vindt tus­sen eind veer­tig en begin vijf­tig. De manier waa­rop ze wordt waar­ge­no­men ver­schilt ech­ter aan­zien­lijk van cultuur tot cultuur. 

In Wes­terse lan­den wor­den vrou­wen vaak gecon­fron­teerd met stigma’s en druk over dit natuur­lijke proces, met de mis­vat­ting dat het een ver­val­da­tum is voor het lichaam van een vrouw. Aan de andere kant wordt deze fase in veel oos­terse lan­den, zoals Japan, veel posi­tie­ver gezien en geïn­te­greerd in het leven van vrouwen. 

In dit arti­kel onder­zoe­ken we hoe de meno­pauze in Oos­terse lan­den wordt gezien, waar­bij we de posi­tieve aspec­ten van deze per­iode belich­ten en Wes­terse voo­roor­de­len uitdagen.

Menopauze in het Westen: mythes en stigma

Als ze de 50 nade­ren, zien veel vrou­wen de meno­pauze met vrees tege­moet, bang voor symp­to­men zoals vagi­nale droo­gheid en gewichts­toe­name. De WHO bena­drukt dat het belan­grijk is om de mythes rond de meno­pauze te ontra­fe­len, om te zor­gen voor een meer ver­lichte en min­der stig­ma­ti­se­rende aanpak.

De meno­pauze is in het Wes­ten lange tijd omge­ven geweest door mythes en voo­roor­de­len. Het werd gezien als het einde van jeugd, vrucht­baa­rheid en schoon­heid. Vrou­wen wor­den vaak gecon­fron­teerd met sociale en media­druk om koste wat het kost jong te bli­j­ven. Er zijn hele indus­trieën onts­taan rond de stri­jd tegen de teke­nen van verou­de­ring, van hor­moon­be­han­de­lin­gen tot cos­me­tische chi­rur­gie, die het idee vers­ter­ken dat de meno­pauze iets is om bang voor te zijn.

Deze wes­terse visie heeft ook de mythe gevoed dat deze fase het einde van het seks­le­ven van een vrouw betekent, waar­door onno­dige druk op vrou­wen wordt gecreëerd in deze toch al deli­cate per­iode van hun leven. Deze ste­reo­ty­pen heb­ben ook gevol­gen voor de gees­te­lijke gezond­heid van vrou­wen, met een verhoogd aan­tal depres­sies en ang­sten in ver­band met de menopauze.

Menopauze in Japan: een andere benadering

Ter ver­ge­lij­king: veel Oost-Euro­pese lan­den, waa­ron­der Japan, heb­ben posi­tie­vere voo­ruit­zich­ten. De meno­pauze wordt niet gezien als het einde van de jeugd, maar eer­der als het begin van een nieuwe levens­fase. Japanse vrou­wen zien dit als een natuur­lijke en nood­za­ke­lijke over­gang naar wij­sheid en volwassenheid.

Een van de rede­nen voor deze posi­tieve bena­de­ring ligt in de manier waa­rop de Japanse cultuur in het alge­meen tegen ouder wor­den aan­kijkt. De Japanse cultuur hecht veel belang aan wij­sheid en res­pect voor oude­ren, dus de meno­pauze wordt vaak gezien als een stap naar een nieuw niveau van res­pect en bewon­de­ring. Oudere vrou­wen wor­den gewaar­deerd om hun leven­ser­va­ring en kennis.

In oos­terse lan­den wordt de vrouw in de meno­pauze vaak gezien als een bron van wij­sheid, niet als een slach­tof­fer van slaaps­toor­nis­sen of andere symp­to­men van dit hoofd­stuk in het leven.

In oosterse landen wordt de vrouw in de menopauze vaak gezien als een bron van wijsheid
In oos­terse lan­den wordt de vrouw in de meno­pauze vaak gezien als een bron van wijsheid

Positief aspect van de menopauze: Bevrijding en autonomie

De meno­pauze kan voor veel vrou­wen een tijd van bevri­j­ding zijn. Met het einde van de maan­de­lijkse mens­trua­tie en anti­con­cep­tie vin­den veel vrou­wen een gevoel van vri­j­heid dat ze al tien­tal­len jaren niet meer heb­ben erva­ren. Dit is een tijd voor vrou­wen om zich op zich­zelf te rich­ten, pas­sies na te jagen die lang zijn uit­ges­teld en nieuwe kan­sen te verkennen.

Na de meno­pauze mel­den veel vrou­wen een ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van hun sek­suele rela­ties, zon­der zor­gen over de vruchtbaarheid.

Finan­ciële onaf­han­ke­lij­kheid is ook een posi­tief aspect van de meno­pauze. Vrou­wen hoe­ven niet lan­ger geld en ener­gie te spen­de­ren aan anti­con­cep­tie of zwan­ger­schaps­ge­re­la­teerde gezond­heid­szorg. Dit kan een gro­tere onaf­han­ke­lij­kheid bete­ke­nen en de moge­lij­kheid om per­soon­lijke en pro­fes­sio­nele doe­len met meer vri­j­heid na te streven.

Regel­ma­tige lichaam­sbe­we­ging wordt aan­ge­moe­digd om de gezond­heid van vrou­wen na de meno­pauze te ver­be­te­ren en het risi­co op beroertes en chro­nische ziek­ten te verminderen.

Gemeenschaps- en gezinsondersteuning

Oos­terse lan­den, waa­ron­der Japan, hech­ten vaak veel belang aan soli­da­ri­teit tus­sen gene­ra­ties. Meno­pau­zale vrou­wen heb­ben baat bij voort­du­rende steun van hun fami­lie en gemeen­schap. In plaats van gemar­gi­na­li­seerd te wor­den, wor­den ze gezien als pila­ren van wij­sheid en ervaring.

Steun van de fami­lie is essen­tieel om vrou­wen door deze levens­fase heen te hel­pen. Moe­ders, doch­ters en vrien­din­nen spe­len een actieve rol in het leven van vrou­wen in de over­gang door hun erva­rin­gen te delen en een luis­te­rend oor te bie­den. Deze sociale struc­tuur biedt een emo­tio­neel van­gnet dat vrou­wen in staat stelt om deze fase met ver­trou­wen en posi­ti­vi­teit door te komen.

Aan de mens­trua­tie­cy­clus komt een einde, maar de steun van een zorg­ver­le­ner is van cru­ciaal belang om de meno­pau­ze­symp­to­men onder controle te hou­den en op lange ter­mi­jn een opti­male levensk­wa­li­teit te behouden.

Het westerse stigma van de menopauze uitdagen

Het is hoog tijd om het stig­ma dat in het Wes­ten aan de meno­pauze kleeft, aan te pak­ken. In plaats van deze fase te zien als het einde van de jeugd, moe­ten we het vie­ren als het begin van een nieuwe levens­fase. Vrou­wen moe­ten zich niet ver­plicht voe­len om kunst­ma­tig tegen verou­de­ring te vech­ten, maar moe­ten hun vol­was­sen­heid met trots omarmen.

Cli­mac­te­riek moet niet gezien wor­den als het einde van het sek­suele leven, maar als een kans om sek­sua­li­teit opnieuw te defi­nië­ren en te ver­rij­ken. Veel vrou­wen mel­den een gro­tere sek­suele tevre­den­heid na de meno­pauze, vrij van de zor­gen die gepaard gaan met anticonceptie.

Onderwijs en bewustmaking

De wereld­wi­jde gezond­heid­se­du­ca­tie over de meno­pauze kan de per­cep­tie van deze natuur­lijke over­gang veran­de­ren en gezond ouder wor­den bevorderen.

Opvoe­ding speelt een sleu­tel­rol in hoe de vrou­we­lijke cyclus wordt waar­ge­no­men. Het is essen­tieel om vrou­wen te infor­me­ren over de hor­mo­nale veran­de­rin­gen die gepaard gaan met de meno­pauze en hen aan te moe­di­gen om open­lijk over hun erva­rin­gen te pra­ten. Zorg­ver­le­ners moe­ten ook een actieve rol spe­len bij het ver­gro­ten van de bewust­wor­ding, het geven van accu­rate infor­ma­tie en het hel­pen van vrou­wen om hun symp­to­men te beheer­sen als dat nodig is.

Natuurlijke aanvulling

Dus ja, het is waar dat het lichaam van een vrouw veran­dert en bes­chermd moet wor­den tij­dens deze over­gang­sfase om osteo­po­rose, vaa­taan­doe­nin­gen, huid­ve­rou­de­ring en ver­moeid­heid te voorkomen. 

Morin­ga­blad wordt steeds meer erkend als een poten­tieel onts­te­king­srem­mend voe­ding­ssup­ple­ment, dat helpt bij het ver­lich­ten van symp­to­men zoals vagi­nale droo­gheid. Als voe­ding­ssup­ple­ment kan het de gezond­heid van vrou­wen in de meno­pauze hel­pen ver­be­te­ren, met name door chro­nische ziek­ten te voorkomen.

Daa­rom heeft het merk Morin­ga­Boost een voe­ding­ssup­ple­ment ont­wik­keld op basis van morin­ga, ace­ro­la, engel­wor­tel en citroen­me­lisse, spe­ciaal ont­wik­keld voor vrou­wen in de meno­pauze en postmenopauze.

De vita­mi­nen B6, B12, C, D en K1 en de magne­sium, ijzer en cal­cium in de Morin­ga­Boost MENOPAUSE gel sticks zijn de ele­men­ten die het lichaam van een vrouw nodig heeft tij­dens deze nieuwe levensfase.

Morin­ga­Boost VITALITY krui­den­thee met morin­ga, guayu­sa en kur­ku­ma zorgt voor een goede dosis natuur­lijke antioxi­dan­ten en ener­gie. De voor­de­len van morin­ga zijn gecom­bi­neerd met de ener­gie­ge­vende kracht van guayu­sa, rijk aan cafeïne die lang­zaam vrij­komt, en de onts­te­king­srem­mende kracht van kur­ku­ma, alle­maal op smaak gebracht met citroen­gras en citroenschil.

Conclusie

Het is essen­tieel dat zorg­ver­le­ners stra­te­gieën imple­men­te­ren om vrou­wen in de meno­pauze te onders­teu­nen en een gezonde en posi­tieve over­gang te bevorderen.

De meno­pauze moet niet wor­den gezien als het einde, maar als het begin van een opwin­dende nieuwe fase in het leven van een vrouw. Oos­terse lan­den zoals Japan heb­ben een posi­tieve bena­de­ring van deze levens­fase en waar­de­ren de wij­sheid en erva­ring van vrou­wen in de menopauze. 

Het is tijd dat het Wes­ten zijn voo­roor­de­len en stig­ma­ti­se­rende hou­ding ter dis­cus­sie stelt, zodat vrou­wen deze per­iode op een meer bevre­di­gende manier kun­nen bele­ven. De meno­pauze is een natuur­lijke fase en het is tijd dat we die als zoda­nig omar­men en het leven, de wij­sheid en de vol­was­sen­heid van vrou­wen vieren.

Referenties

Gezond ouder worden : Planten, gezondheidssignalen en voedingssupplementen voor een stralend leven na je 50e

Het leven na je 50e is een nieuw avontuur op zich, vol mogelijkheden en kansen voor blijvend welzijn. Je voeding is je kostbaarste bezit om het beste uit deze levensfase te halen, en dat is waar planten en voedingssupplementen om de hoek komen kijken. In dit artikel...

Vitamine A in Moringa: een schat aan voedingsstoffen

Vitamine A is een van de vitamines die essentieel zijn voor onze gezondheid, maar wordt soms onderschat in vergelijking met andere voedingsstoffen. De functies ervan in het lichaam zijn echter cruciaal. In dit artikel gaan we dieper in op vitamine A, waarbij we de...

Je immuunsysteem versterken: lichaam en geest voorbereiden

"De beste verdediging is een goed offensief". Deze oude spreuk krijgt zijn volle betekenis als we het hebben over onze kostbare immuunafweer. Ons immuunsysteem is ons schild tegen infecties en ziekten en om het optimaal te laten werken, is het cruciaal om zowel je...

Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen : De sleutel tot gezonde botten met vitamine K1 en vitamine D

Osteoporose is een grote zorg voor veel vrouwen als de menopauze nadert. Deze stille ziekte tast de gezondheid van de botten aan, waardoor de botten broos worden en vatbaar zijn voor breuken. Gelukkig zijn er effectieve manieren om osteoporose te voorkomen, en twee...

Moringa: een plantensnoepje voor veganisten en flexitariërs

Of je nu een toegewijde veganist bent of een flexitariër die op zoek is naar nieuwe bronnen van voedingsstoffen, Moringa is een plantaardig goudklompje dat je volledige aandacht verdient. Deze wonderbaarlijke plant biedt een overvloed aan gezondheidsvoordelen, vooral...

Hoe afvallen door gezond te eten : De voordelen van Moringa & Acerola poeder MoringaBoost

Op een gezonde en duurzame manier afvallen is een gemeenschappelijk doel voor veel mensen. Er zijn veel manieren om dit doel te bereiken, maar een van de meest effectieve en bevorderlijk voor de gezondheid is ... goed eten. Laten we verschillende benaderingen...

Moringa en diabetes: een supervoedsel voor bloedsuikerbeheer

Diabetes is echt een wereldwijde epidemie geworden, die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Deze chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door een hoge bloedsuikerspiegel, vereist een constante aanpak en bijzondere aandacht voor het dieet. Er zijn echter...

Burn-out tegengaan: de rol van voeding en moringa

Burn-out, de stille ziekte die steeds meer mensen over de hele wereld treft, is een complex fenomeen met verwoestende gevolgen. Het is een toestand van emotionele en fysieke uitputting veroorzaakt door chronische stress, die een groot gezondheidsprobleem is geworden...

Belangrijkste voedingsmiddelen voor een beter geheugen en concentratie bij senioren: focus op Moringa en Guayusa

Na verloop van tijd kunnen het geheugen en de concentratie tekenen van achteruitgang gaan vertonen. Het is echter essentieel om te onthouden dat de hersenen een orgaan zijn dat gestimuleerd en gevoed kan worden om actief en gezond te blijven. Eén manier om dit te...

Voldoening en vrijheid: het nieuwe leven dat vrouwen te wachten staat tijdens en na de menopauze

De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw die lang gehuld is geweest in mysterie, mythe en misverstanden. Gelukkig wordt de menopauze tegenwoordig steeds meer gezien, en terecht, als een levensfase vol mogelijkheden, persoonlijke groei en een...