Moringa

Oorsprong

Morin­ga Olei­fe­ra komt oors­pron­ke­lijk uit India en wordt al dui­zen­den jaren ver­bouwd aan de voet van de Hima­laya. Het vers­preidt zich door heel India, waar het wordt gecon­su­meerd als vers voed­sel, maar ook en voo­ral in de Ayur­ve­dische genees­kunde, waar het wordt gebruikt om 300 ziek­ten te behandelen. 

Deugden

Morin­ga, ook wel bekend als de “Boom des Levens”, is een echte oppep­per voor het immuun­sys­teem.
Recente weten­schap­pe­lijke onder­zoe­ken door pres­ti­gieuze orga­ni­sa­ties, waa­ron­der de NIH (Natio­nal Ins­ti­tute of Health — VS), de Wereld­ge­zond­heid­sor­ga­ni­sa­tie, de VN en tal­loze onaf­han­ke­lijke onder­zoeks­la­bo­ra­to­ria, heb­ben alle voor­de­len van deze plant voor ons lichaam opgesomd.

Morin­ga is rijk aan eiwit­ten en bevat ook 48 antioxi­dan­ten, 12 vita­mi­nen (A (bèta­ca­ro­teen), B1, B2 (ribo­fla­vine), B3 (of PP), B5, B6, B8, B9, B12, C, E, K), 13 mine­ra­len en spo­re­ne­le­men­ten waa­ron­der Magne­sium, IJzer, Cal­cium, Man­gaan, Fos­for, Kalium, Natrium en Zink, Ome­ga 3 en Ome­ga 6 vet­zu­ren, 20 ami­no­zu­ren waa­ron­der 8 essen­tiële zoals Iso­leu­cine, Leu­cine, Lysine, Valine, Methio­nine, Threo­nine, Feny­la­la­nine en Tryptofaan.

Dank­zij zijn fyto­the­ra­peu­tische eigen­schap­pen, Moringabladpoeder :

  • Vers­terkt het immuunsysteem
  • Biedt bui­ten­ge­wone onts­te­king­srem­mende eigenschappen
  • Is een krach­tige antioxidant
  • Helpt de bloed­druk te verlagen
  • Helpt de bloed­sui­kers­pie­gel te reguleren
  • Helpt voe­ding­ste­kor­ten aan te vullen
  • Ver­ge­mak­ke­lijkt de darmtransit
  • Helpt oxi­da­tieve stress te verminderen

Bio

We wer­ken nauw samen met kleine pro­du­cen­ten in Anda­lu­sië, een land vol zon, gewiegd door de medi­ter­rane en Atlan­tische winden.

Ze heb­ben zich ver­bon­den aan een strikt eco­lo­gisch char­ter om de zui­verste morin­ga te pro­du­ce­ren, boor­de­vol eiwit­ten, vita­mi­nen en spo­re­ne­le­men­ten die je vindt in de Moringa+Boost producten.

Wist je dat?

Als echte boos­ter van het immuun­sys­teem heeft morin­ga je nog veel meer te vertellen … 

Waterzuiveraar

Morin­ga zaden wor­den gebruikt om water te zui­ve­ren. De schors van het zaad heeft name­lijk een vlok­kende wer­king die onzui­ve­rhe­den aan­trekt, waar­door goed­koop drink­wa­ter wordt gepro­du­ceerd in regio’s waar dys­en­te­rie voor­komt als gevolg van troe­bel water.

Oude Testament

In Egypte is deze prak­tijk al sinds men­sen­heu­ge­nis bekend. Som­mi­gen bewe­ren dat dit al in de Bij­bel wordt genoemd (Exo­dus, hoofd­stuk 15:22 tot 15:25), wan­neer Jah­weh tegen Mozes zegt, die gecon­fron­teerd wordt met zijn volk dat uit­ge­put en dors­tig is van de woes­ti­j­no­vers­teek, om de tak van een boom waar­van gedacht wordt dat het de morin­ga is, in het stil­staande water van Mara te gooien zodat ze ervan kun­nen drinken. 

Waar Moringa vandaan komt

Morin­ga wordt al dui­zen­den jaren geteeld aan de voet van de Hima­laya en enkele decen­nia in Afri­ka en wordt nu ook in Zuid-Euro­pa ver­bouwd. In het wild kan morin­ga meer dan 10 meter hoog wor­den, maar als het voor voed­sel wordt gebruikt, wordt het meer­dere keren per jaar ges­noeid. Som­mi­gen ver­bou­wen het ook als vee­voer, wat een hogere opbreng­st per hec­tare ople­vert, maar met een lager eiwitgehalte. 

Menstruatie

Moringa’s hoge ijzer­ge­halte (14,8 mg/100g) en vita­mine E (11 mg/100g) kun­nen hel­pen bij het ver­lich­ten van mens­trua­tie­pro­ble­men en het com­pen­se­ren van zwakte door bloed­ver­lies.
Een dieet dat rijk is aan voe­ding­ss­tof­fen, zoals cal­cium (1.870 mg/100 g) en magne­sium (396 mg/100 g), die ook sterk gecon­cen­treerd zijn in morin­ga, helpt vrou­wen zich op hun gemak te voe­len vlak voor en tij­dens de mens­trua­tie.
Morin­ga en Ace­ro­la blad­poe­der Moringa+Boost PREMIUM brengt je alle voe­ding­ss­tof­fen die morin­ga bevat en verhoogt je inname van vita­mine C dank­zij acerola.

Gezondheidscocktail

Een echt concen­traat van de goed­heid van de natuur, morin­ga bevat, op basis van gelijk gewicht, meer vita­mine A dan wor­te­len, meer vita­mine B1 en B2 dan gist, meer vita­mine B12 en cal­cium dan melk, meer vita­mine C dan sinaa­sap­pels, meer vita­mine E dan tar­we­kie­men, meer kalium dan bana­nen en meer ijzer dan spi­na­zie! Toen we je ver­tel­den dat morin­ga een gulle plant is … 

Smoothies

In de och­tend of als mid­dag­snack is een morin­ga smoo­thie ideaal voor een gezonde ener­gie­boost. Meng 2 thee­le­pels Morin­ga Leaf Pow­der + Moringa+Boost PREMIUM Ace­ro­la met fruit naar keuze voor een vita­mine- en pro­teï­ne­cock­tail die je een boost geeft voor de rest van de dag. Morin­ga gaat bij­voor­beeld heel goed samen met bana­nen, appels, ana­nas, per­zi­ken, man­go’s, abri­ko­zen, wor­tels, sel­de­rij en gember.

Zeatine

Morin­ga bevat een enorme hoe­veel­heid zea­tine, waar­door de plant zo snel groeit. In-vitro-onder­zoe­ken heb­ben aan­ge­toond dat zea­tine de verou­de­ring van de huid kan hel­pen vertragen. 

Moringa redt kwetsbare bevolkingsgroepen

Tegen­woor­dig gebruikt de WHO (Wereld­ge­zond­heid­sor­ga­ni­sa­tie) morin­ga voor onder­voede bevol­king­sgroe­pen, omdat het essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen levert en kleine lokale boe­ren in staat stelt ervan te leven. De opwaartse spi­raal is dus rond. Het Rode Kruis, Action Against Hun­ger en UNICEF raden ook aan om morin­ga te gebrui­ken om voe­ding­ste­kor­ten te compenseren. 

Pro­gram­ma “La Quo­ti­dienne
Stilte!
Blog van Chris­tophe Bernard

Morin­ga: The Miracle Tree

Morin­ga : Bein­dru­ckende Wirkungen

10 Bene­fi­ci del­la Moringa

Dat zijn de bui­ten­ge­wone voor­de­len van Morin­ga voor de gezondheid!