Belangrijkste voedingsmiddelen voor een beter geheugen en concentratie bij senioren: focus op Moringa en Guayusa

15 okt 2023 | Gezondheid en Moringa, Senioren

Na ver­loop van tijd kun­nen het geheu­gen en de concen­tra­tie teke­nen van ach­te­ruit­gang gaan ver­to­nen. Het is ech­ter essen­tieel om te onthou­den dat de her­se­nen een orgaan zijn dat ges­ti­mu­leerd en gevoed kan wor­den om actief en gezond te blijven.

Eén manier om dit te berei­ken is door een dieet te vol­gen dat rijk is aan voe­ding­ss­tof­fen die goed zijn voor het geheu­gen en de concentratie.

In dit arti­kel onder­zoe­ken we de belan­grijkste voe­ding­smid­de­len die het geheu­gen en de concen­tra­tie van oude­ren kun­nen hel­pen ver­be­te­ren, met spe­ciale aan­dacht voor Morin­ga en Guayu­sa, twee super­foods met indruk­wek­kende voordelen.

1. Bessen

Bes­sen zoals bos­bes­sen, fram­bo­zen en bra­men zijn rijk aan antioxi­dan­ten, voo­ral fla­vo­noï­den. Van fla­vo­noï­den is aan­ge­toond dat ze het geheu­gen ver­be­te­ren en de her­se­nen bes­cher­men tegen oxi­da­tieve schade.

Deze heer­lijke vruch­ten zijn rijk aan essen­tiële vita­mi­nen en mine­ra­len, waa­ron­der vita­mine C, die de bloed­toe­voer naar de her­se­nen sti­mu­leert en zo het geheu­gen en de concen­tra­tie bevor­dert. Bes­sen kun­nen vers wor­den gege­ten, in smoo­thies, gemengd met yog­hurt of toe­ge­voegd aan ont­bi­jt­gra­nen voor een gezond ontbijt.

Naast hun antioxi­de­rende eigen­schap­pen kun­nen bes­sen wor­den aan­ge­vuld met groene thee, een andere krach­tige antioxi­dant, voor een opti­male bes­cher­ming van de hersenen.

2. Le Poisson Gras

De omega‑3 vet­zu­ren in vette vis zijn essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen voor het men­se­lijk lichaam, voo­ral voor het regu­le­ren van de bloeddruk.

Vette vis zoals zalm, toni­jn, forel en makreel is rijk aan omega‑3 vet­zu­ren. Deze vet­zu­ren zijn essen­tieel voor het goed func­tio­ne­ren van de her­se­nen. Ze hel­pen de flexi­bi­li­teit van de cel­mem­bra­nen van de her­se­nen te behou­den, ver­be­te­ren de com­mu­ni­ca­tie tus­sen her­sen­cel­len en ver­min­de­ren ontstekingen.

Regel­ma­tige consump­tie van vette vis is een uits­te­kende manier om het geheu­gen en de concen­tra­tie te ver­be­te­ren. Omega‑3 vet­zu­ren, met name doco­sa­hexaeen­zuur (DHA), zijn de belan­grijkste bes­tand­de­len van de cel­mem­bra­nen van de her­se­nen, waar­door ze essen­tieel zijn om het geheu­gen en de concen­tra­tie op hun best te houden.

Naast vette vis kun­nen ook voe­ding­ssup­ple­men­ten rijk aan omega‑3 vet­zu­ren een rol spe­len bij het behou­den van de cog­ni­tieve functie. 

3. Moringa: het weinig bekende supervoedsel

Morin­ga, vaak de “won­der­boom” genoemd , is een plant die oors­pron­ke­lijk uit India komt en ook in Afri­ka en sinds kort in Zuid-Spanje wordt gekweekt.

De bla­de­ren zijn rijk aan vita­mi­nen, mine­ra­len, antioxi­dan­ten en ami­no­zu­ren.

Dit super­voed­sel, dat nog steeds wei­nig bekend is in Euro­pa, zit boor­de­vol gezond­heid­svoor­de­len, waa­ron­der het ver­mo­gen om het geheu­gen en de concen­tra­tie te ver­be­te­ren. Het hoge ijzer­ge­halte van Morin­ga helpt bij het ont­wik­ke­len en behou­den van de cog­ni­tieve func­tie. Morin­ga is ook bij­zon­der rijk aan vita­mine A, die bij­draagt aan de ijzers­tof­wis­se­ling. Dank­zij deze geza­men­lijke, natuur­lijke wer­king wor­den concen­tra­tie en geheu­gen verbeterd. 

Morin­ga is ook een bron van Cal­cium en Magne­sium, essen­tiële mine­ra­len voor een opti­maal geheu­gen en concen­tra­tie. Rijk aan vita­mine A en essen­tiële voe­ding­ss­tof­fen, zou het op lange ter­mi­jn het risi­co op de ziekte van Alz­hei­mer kun­nen verminderen.

4. Noten

Noten, met name wal­no­ten, cashew­no­ten en aman­de­len, zijn een waar­de­volle bron van vita­mine E. Vita­mine E is een krach­tige antioxi­dant die cog­ni­tieve ach­te­ruit­gang kan hel­pen vertragen. 

Deze heer­lijke noten zijn ook rijk aan omega‑3 vet­zu­ren, waar­door ze een gezonde snack zijn voor de her­se­nen en hel­pen bij het geheu­gen en de concen­tra­tie. De omega‑3 vet­zu­ren in wal­no­ten onders­teu­nen de com­mu­ni­ca­tie tus­sen her­sen­cel­len, waar­door concen­tra­tie en geheu­gen verbeteren.

Noten, die bij­zon­der rijk zijn aan omega‑3 vet­zu­ren, kun­nen een uits­te­kend alter­na­tief zijn voor zui­vel­pro­duc­ten voor men­sen met een spe­ciaal dieet. Ze zijn ook een bron van plan­taar­dige oliën, die de voor­de­len van vette vis voor de gezond­heid van de her­se­nen kun­nen aanvullen.

5. De Guayusa: de schat van het Amazone regenwoud

Guayu­sa is een plant die oors­pron­ke­lijk uit het Ama­zone regen­woud komt. Het is rijk aan natuur­lijke cafeïne, antioxi­dan­ten en ami­no­zu­ren. Deze tro­pische plant staat bekend om zijn ver­mo­gen om de concen­tra­tie te sti­mu­le­ren en de aler­theid te verbeteren. 

De cafeïne in Guayu­sa werkt als een natuur­lijk sti­mu­le­rend mid­del dat de concen­tra­tie bevor­dert en tege­lij­ker­ti­jd een opti­male staat van aler­theid behoudt. Boven­dien bes­cher­men de antioxi­dan­ten in Guayu­sa de her­se­nen tegen oxi­da­tieve schade, waar­door het een ideale bond­ge­noot is om het geheu­gen en de concen­tra­tie te verbeteren.

Naast het cafeï­ne­ge­halte is Guayu­sa ook een krach­tige antioxi­dant die de voor­de­len van de andere voe­ding­smid­de­len die in dit arti­kel wor­den genoemd kan aanvullen.

6. Bladgroenten

Groene blad­groen­ten zoals spi­na­zie, boe­ren­kool en ruco­la zijn rijk aan B‑vitamines, voo­ral vita­mine B9 (folium­zuur). Vita­mine B9 is betrok­ken bij de syn­these van neu­ro­trans­mit­ters, die een fun­da­men­tele rol spe­len in het meta­bo­lisme van de her­se­nen en zenuwen. 

We raden aan om groene blad­groen­ten te eten in salades, soe­pen of smoo­thies, om opti­maal te pro­fi­te­ren van hun voor­de­len voor de her­se­nen. Vita­mine B9, die in overv­loed voor­komt in groene blad­groen­ten, speelt een cru­ciale rol in de stof­wis­se­ling van her­se­nen en zenuwen.

7. Volledige korrel

Volle gra­nen, zoals haver, qui­noa en bruine rijst, zijn rijk aan com­plexe kool­hy­dra­ten, die een sta­biele ener­gie­bron vor­men voor de her­se­nen. Boven­dien bevat­ten ze B‑vitamines, die essen­tieel zijn voor de gezond­heid van de hersenen. 

Vol­ko­ren gra­nen kun­nen wor­den opge­no­men in je dage­lijkse voe­ding in de vorm van ont­bi­jt­gra­nen, vol­ko­ren­brood of vol­ko­ren pas­ta, waar­door het geheu­gen en de concen­tra­tie ver­be­te­ren door duur­zame ener­gie voor de her­se­nen te leve­ren. Op deze manier kun­nen ze het risi­co op cog­ni­tieve ach­te­ruit­gang op de lange ter­mi­jn verminderen.

Conclusie

Geheu­gen en concen­tra­tie zijn essen­tiële aspec­ten van het leven, ongeacht je leef­ti­jd. Voor senio­ren is het extra belan­grijk om goed voor hun her­se­nen te zor­gen. Het gebruik van belan­grijke voe­ding­ss­tof­fen zoals bes­sen, vette vis, noten, Morin­ga en Guayu­sa kan het geheu­gen en de concen­tra­tie aan­zien­lijk verbeteren.

Het is ook belan­grijk om er een actieve levenss­ti­jl op na te hou­den en deel te nemen aan intel­lec­tueel sti­mu­le­rende acti­vi­tei­ten om de alge­hele gezond­heid van de her­se­nen te ondersteunen.

Door stap­pen te onder­ne­men om een gezond en even­wich­tig dieet te behou­den, kun­nen senio­ren bli­j­ven genie­ten van een actief en bevre­di­gend leven, ter­wi­jl hun geheu­gen en concen­tra­tie aan­zien­lijk verbeteren.

Morin­ga en Guayu­sa voe­gen essen­tiële ele­men­ten toe aan deze zoek­tocht naar een betere gezond­heid van de her­se­nen en bie­den een ver­schei­den­heid aan voe­ding­svoor­de­len om het geheu­gen en de concen­tra­tie op indruk­wek­kende manie­ren te sti­mu­le­ren. Door deze super­foods in hun dieet op te nemen, kun­nen senio­ren echt genie­ten van een betere levensk­wa­li­teit, met een alerte en gecon­cen­treerde geest, ter­wi­jl ze een uit­zon­der­lijk geheu­gen behouden.

Morin­ga­Boost heeft een VITA­LI­TY-infu­sie gemaakt met Morin­ga, Guayu­sa en Kur­ku­ma om je ener­gie en concen­tra­tie gedu­rende de dag een boost te geven.

Op smaak gebracht met citroen­gras en citroen­schil, en gezoet met een vleugje Ste­via, geeft een hete mok ’s och­tends en een andere aan het begin van de mid­dag je de antioxi­dan­ten en ener­gie die je de hele dag nodig hebt!

Infu­seer twee thee­le­pels Morin­ga­Boost VITALITY in 250 ml water op 80 gra­den gedu­rende 6 minu­ten. We raden aan om ’s och­tends één kopje te nemen en aan het begin van de mid­dag één om je de ener­gie te geven die je de hele dag nodig hebt.

Het toe­voe­gen van chia­za­den, rijk aan omega‑3 vet­zu­ren, aan je dieet kan ook hel­pen om de cog­ni­tieve func­tie te verbeteren.

Referenties

Menopauze in Oosterse landen: een positieve kijk op een nieuw hoofdstuk in het leven van vrouwen

De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van elke vrouw, een overgangsperiode die meestal plaatsvindt tussen eind veertig en begin vijftig. De manier waarop ze wordt waargenomen verschilt echter aanzienlijk van cultuur tot cultuur. In Westerse landen worden...

Gezond ouder worden : Planten, gezondheidssignalen en voedingssupplementen voor een stralend leven na je 50e

Het leven na je 50e is een nieuw avontuur op zich, vol mogelijkheden en kansen voor blijvend welzijn. Je voeding is je kostbaarste bezit om het beste uit deze levensfase te halen, en dat is waar planten en voedingssupplementen om de hoek komen kijken. In dit artikel...

Vitamine A in Moringa: een schat aan voedingsstoffen

Vitamine A is een van de vitamines die essentieel zijn voor onze gezondheid, maar wordt soms onderschat in vergelijking met andere voedingsstoffen. De functies ervan in het lichaam zijn echter cruciaal. In dit artikel gaan we dieper in op vitamine A, waarbij we de...

Je immuunsysteem versterken: lichaam en geest voorbereiden

"De beste verdediging is een goed offensief". Deze oude spreuk krijgt zijn volle betekenis als we het hebben over onze kostbare immuunafweer. Ons immuunsysteem is ons schild tegen infecties en ziekten en om het optimaal te laten werken, is het cruciaal om zowel je...

Preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen : De sleutel tot gezonde botten met vitamine K1 en vitamine D

Osteoporose is een grote zorg voor veel vrouwen als de menopauze nadert. Deze stille ziekte tast de gezondheid van de botten aan, waardoor de botten broos worden en vatbaar zijn voor breuken. Gelukkig zijn er effectieve manieren om osteoporose te voorkomen, en twee...

Moringa: een plantensnoepje voor veganisten en flexitariërs

Of je nu een toegewijde veganist bent of een flexitariër die op zoek is naar nieuwe bronnen van voedingsstoffen, Moringa is een plantaardig goudklompje dat je volledige aandacht verdient. Deze wonderbaarlijke plant biedt een overvloed aan gezondheidsvoordelen, vooral...

Hoe afvallen door gezond te eten : De voordelen van Moringa & Acerola poeder MoringaBoost

Op een gezonde en duurzame manier afvallen is een gemeenschappelijk doel voor veel mensen. Er zijn veel manieren om dit doel te bereiken, maar een van de meest effectieve en bevorderlijk voor de gezondheid is ... goed eten. Laten we verschillende benaderingen...

Moringa en diabetes: een supervoedsel voor bloedsuikerbeheer

Diabetes is echt een wereldwijde epidemie geworden, die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Deze chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door een hoge bloedsuikerspiegel, vereist een constante aanpak en bijzondere aandacht voor het dieet. Er zijn echter...

Burn-out tegengaan: de rol van voeding en moringa

Burn-out, de stille ziekte die steeds meer mensen over de hele wereld treft, is een complex fenomeen met verwoestende gevolgen. Het is een toestand van emotionele en fysieke uitputting veroorzaakt door chronische stress, die een groot gezondheidsprobleem is geworden...

Voldoening en vrijheid: het nieuwe leven dat vrouwen te wachten staat tijdens en na de menopauze

De menopauze is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw die lang gehuld is geweest in mysterie, mythe en misverstanden. Gelukkig wordt de menopauze tegenwoordig steeds meer gezien, en terecht, als een levensfase vol mogelijkheden, persoonlijke groei en een...