Onze waarden

Hoe het allemaal begon 

Laten we ons lichaam res­pec­te­ren door de natuur te res­pec­te­ren, want die twee zijn onlos­ma­ke­lijk met elkaar verbonden.

Inten­sieve land­bouw, het opdro­gen van het grond­wa­ter en de opwar­ming van de aarde zijn alle­maal fac­to­ren die de aarde verar­men en de toe­kom­st van onze kin­de­ren ruïneren. 

Nadat hij vele jaren in Anda­lu­sië had gewoond en zich ervan bewust was dat inten­sieve land­bouw de natuur­lijke hulp­bron­nen uit­put, ont­moette onze oprich­ter verant­woor­de­lijke boe­ren die even gepas­sio­neerd als toe­ge­wi­jd waren aan het vin­den van duur­zame plan­ten­soor­ten voor de pla­neet, en die hem ver­tel­den over moringa. 

Het kli­maat van Zuid-Euro­pa, dat al dui­zen­den jaren in India wordt geteeld, is per­fect ges­chikt voor de duur­zame teelt van moringa.

Morin­ga is een zeer voe­ding­srijke plant die heel wei­nig water nodig heeft, in tegens­tel­ling tot andere vruch­ten en groenten.

Bewust van de bui­ten­ge­wone voor­de­len van deze plant, erkend door de WHO, het Rode Kruis en andere inter­na­tio­nale orga­ni­sa­ties zoals Action Against Hun­ger, wil­den we deze met zoveel moge­lijk men­sen delen door een assor­ti­ment gezonde, effec­tieve super­foods te creëren.

Eerlijke landbouw

Bij Moringa+Boost zet­ten we ons in om alleen fair­trade en eco­lo­gisch verant­woorde pro­duc­ten te ver­bou­wen en te distribueren.

Omdat morin­ga al zijn ener­gie uit de grond haalt, deze trans­for­meert en ops­laat in zijn bla­de­ren, is het essen­tieel om het op een strikt eco­lo­gische manier te ver­bou­wen. Tij­dens de groei­fase zijn alleen drup­pe­lir­ri­ga­tie en natuur­lijke mests­tof­fen nodig. Dit vereist ech­ter wel spe­ciale zorg en aan­dacht van de boer.

De opbreng­st per hec­tare van Morin­ga betekent dat klein­scha­lige boe­ren een fat­soen­lijk inko­men kun­nen ver­die­nen, zon­der dat ze hec­tares land hoe­ven te bezit­ten zoals andere gewas­sen zoals tarwe, maïs en zon­ne­bloe­men, of infra­struc­tuur hoe­ven aan te leg­gen die even duur als des­truc­tief is, zoals het geval is bij inten­sieve tuinbouw.

Onze boe­ren kri­j­gen een eer­lijke pri­js omdat zij dege­nen zijn die met pas­sie en res­pect voor de natuur de morin­ga ver­bou­wen die je in de Moringa+Boost pro­duc­ten vindt. Ze zet­ten zich in om het Moringa+Boost Hand­vest te res­pec­te­ren en wer­ken uits­lui­tend biologisch.

Dus ja, bij Moringa+Boost zijn we trots op hen en trots dat we dank­zij hen gezonde, sma­ke­lijke pro­duc­ten kun­nen aan­bie­den die je dage­lijks leven verbeteren.

Planten

We wer­ken uits­lui­tend met de Morin­ga Olei­fe­ra variëteit. 

Morin­ga groeit extreem snel: tus­sen de 3 en 4 cm per dag en kan 10 tot 12 meter hoog worden! 

Om het pro­teïne- en voe­ding­ss­tof­fen­ge­halte van de bla­de­ren te opti­ma­li­se­ren, heb­ben we bes­lo­ten om ze op een hoogte van 1,80–2 meter te hou­den en ze van juni tot sep­tem­ber te oogsten. 

Morin­ga ver­draagt geen klei­grond. Ze heeft een zan­de­rige of lee­mach­tige bodem nodig met een goede drainage. 

De knol­vor­mige wor­tel slaat water lang genoeg op om droogtes te overleven. 

In onze plan­tages vers­ter­ken drup­pe­lir­ri­ga­tie en natuur­lijke, orga­nische mests­tof­fen de wor­tels van de plant, zodat ze alle ele­men­ten die ze nodig heeft om te groeien uit de grond kun­nen halen. De zon en de natuur doen de rest… 

Onderzoek en ontwikkeling

We contro­le­ren de hele pro­duc­tie­ke­ten, van het zaad dat wordt gezaaid tot de eind­pro­duc­ten die wor­den gepro­du­ceerd in ver­schil­lende Euro­pese werk­plaat­sen en onderzoekslaboratoria. 

Alti­jd gedre­ven door de wens om de beste pro­duc­ten voor de gezond­heid van de consument aan te bie­den, werkt onze R&D‑afdeling aan inno­va­tieve pro­duc­ten, zodat iede­reen het voe­ding­ssup­ple­ment kan vin­den dat aan zijn spe­ci­fieke behoef­ten voldoet.

Dus ja, het vergt veel tes­ten en grote inves­te­rin­gen, net als bij de ont­wik­ke­ling van de para­de­paardjes in ons Health-assor­ti­ment: onze Moringa+Boost Meno­pause en Moringa+Boost Seniors gel sticks en onze Moringa+Boost Ener­gi­sing Shot voor top­spor­ters, want naast hun bui­ten­ge­wone gezond­heid­svoor­de­len willen we ook dat onze pro­duc­ten lek­ker smaken.

Zodra de juiste voe­dings- en vita­mi­ne­ba­lans en de per­fecte dose­ring zijn bereikt, komen de smaaks­pe­cia­lis­ten (smaak, tex­tuur, geur) in actie om heer­lijke, gezonde pro­duc­ten te creëren.

onderzoek naar moringa
moringa O&O

Onze onder­zoe­kers onthou­den dit … en we zijn hen zeer dank­baar voor hun door­zet­ting­sver­mo­gen, waar­door u nu de Moringa+Boost pro­duct­li­j­nen voor u hebt lig­gen, uniek op de markt, waar we bij­zon­der trots op zijn.

De productie

De groei­cy­clus van morin­ga vindt in Euro­pa voor­na­me­lijk plaats tus­sen juni en september. 

Tij­dens deze per­iode oog­sten we 3 gewas­sen met de hand en dro­gen we ze op natuur­lijke wijze op geven­ti­leerde rek­ken, bes­chermd tegen de zon, op dezelfde plek waar ze geteeld wer­den, zon­der ze te behan­de­len of te vervoeren. 

Dit ver­min­dert niet alleen de kool­sto­fim­pact op de pla­neet, maar behoudt ook zoveel moge­lijk van de natuur­lijke eigen­schap­pen van het verse blad, omdat het wordt gewas­sen en gedroogd op de dag dat het wordt geoogst. 

Zodra de plan­ten per­fect gedroogd zijn, maken we er poe­der van in onze gecer­ti­fi­ceerde bio­lo­gische ate­liers een paar kilo­me­ter ver­de­rop en ver­pak­ken we ze onmid­del­lijk in her­me­tisch ges­lo­ten zak­ken, bes­chermd tegen de zonnestralen. 

Dit zeer strenge, tij­dro­vende proces geeft Moringa+Boost morin­ga zijn zeer hoge gehalte aan voe­ding­ss­tof­fen, vita­mi­nen, mine­ra­len, spo­re­ne­le­men­ten en ami­no­zu­ren, die van nature voor­ko­men in onze eindproducten.