Producten

Is moringa gegarandeerd 100% biologisch?

Ja, bij Moringa+Boost zijn we com­pro­mis­loos en gaan we zelfs ver­der dan de Euro­pese eisen. Aan­ge­zien de morin­ga­bla­de­ren in Euro­pa elke maand tij­dens het zomer­sei­zoen wor­den geoog­st en in India en Afri­ka het hele jaar door, zou­den de pes­ti­ci­den geen tijd heb­ben om te verd­wi­j­nen. Ver­mi­jd dus de consump­tie van morin­ga van twi­j­fe­lach­tige herkomst.

 

Zijn de producten Veganistisch?

Ja, al onze pro­duc­ten zijn 100% Vega­nis­tisch. De film op Moringa+Boost Immuun­sys­teem cap­sules is ook plantaardig.

Productadvies Moringa+Boost
voor gezondheid

Wat is de “aanbevolen” dagelijkse dosis moringa ?

In poe­der­vorm :

  • 2 gr. per dag voor vol­was­se­nen met een nor­maal leven.
  • 5 gr. per dag voor vol­was­se­nen met een spor­tieve of zeer actieve levensstijl.

 

Bestaat er gevaar als ik te veel moringa eet?

Nee, er zijn nooit erns­tige bij­wer­kin­gen geweest van over­ma­tig gebruik van morin­ga. Je moet er wel reke­ning mee hou­den dat morin­ga licht laxe­rend is en dat te veel bij som­mige men­sen diar­ree kan veroor­za­ken, hoe­wel dit onscha­de­lijk is.

 

Wanneer mag ik geen moringa nemen?

Zwangere vrouwen

Van­wege het hoge vita­mine A‑gehalte mag morin­ga niet wor­den inge­no­men tij­dens de zwan­ger­schap, in welke vorm dan ook. Een over­do­sis vita­mine A kan gevaar­lijk zijn voor de baby. Omdat we niet alti­jd de hoe­veel­heid vita­mines bere­ke­nen die we onge­merkt uit andere voe­ding­smid­de­len opne­men, moet je geen morin­ga nemen als je zwan­ger bent of denkt te zijn. Alleen in regio’s met onder­voe­ding wordt morin­ga aan­be­vo­len aan aans­taande moe­ders, juist om dit gebrek aan vita­mine A te com­pen­se­ren. Ander­zi­jds wor­den moe­ders die borst­voe­ding geven, sterk aan­ge­ra­den om, zodra de baby gebo­ren is, morin­ga te consu­me­ren om de melks­troom te bevor­de­ren (Morin­ga­blad­poe­der + Morin­ga Ace­ro­la + Boost PREMIUM is ideaal in smoothies).

 

Wanneer mag ik geen moringa nemen?

Hypoglykemie

Als je hypo­gly­ke­misch bent, neem dan geen morin­ga, omdat het de bloed­sui­kers­pie­gel ver­laagt, wat natuur­lijk heil­zaam is, maar logi­scher­wi­js ver­bo­den is bij hypoglykemie.

 

Ik heb diabetes, kan ik moringa nemen?

Abso­luut! Morin­ga wordt sterk aan­be­vo­len voor type 1- en type 2‑diabetici, omdat het kan hel­pen de bloed­sui­kers­pie­gel te ver­la­gen, waar­door de behoefte aan insu­line afneemt, onder medisch toe­zicht. De consump­tie van morin­ga betekent natuur­lijk niet dat je kunt stop­pen met de medische behan­de­ling voor dia­betes, maar het kan wel bij­dra­gen aan het dage­lijkse com­fort van diabetici.

 

Ik heb overgewicht, kan ik moringa nemen?

De ribo­fla­vine en vezels in morin­ga kun­nen het cho­les­te­rol­ge­halte hel­pen ver­la­gen als ze dage­lijks in poe­der­vorm wor­den inge­no­men en onder medisch toe­zicht wor­den gecom­bi­neerd met een aan­ge­past dieet.

Leveringen

Bestellingen (Zie GTC)

Bes­tel­lin­gen wor­den dezelfde dag klaar­ge­maakt en ver­zon­den als ze van maan­dag tot vri­j­dag voor 18.00 uur (EET) op onze web­site wor­den geplaatst.